Distributed transmission for cooperative wireless networks

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Licentiate thesis
Date
2013
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
102 s.
Series
Abstract
In this thesis the impact of quantized channel feedback on the performance of a (coherent) distributed beamforming (DBF) scheme is studied. The analysis is done in the context of a wireless access network, and the goal is to provide an adequate broadband coverage for users located inside buildings. In the examined scenario, instead of trying to reach the serving base station (BS) directly, it is assumed that each mobile station (MS) receives assistance from a cooperative group of network elements that is placed in close proximity (e.g., in the same room or office). This cluster of cooperative network elements is formed by a large number of low-cost low-power relaying stations (RSs), which have fixed locations and are equipped with only one antenna. Closed-form approximations for three different performance measures are derived (i.e., outage capacity, ergodic capacity, and bit error probability), providing performance predictions and fundamental limits of the proposed system architecture. The analysis reveals that the end-to-end performance that is achieved when using a small amount of phase feedback information (per RS in the second hop) is very close to the full phase information upper bound, paving the way to use massive DBF architectures as a practical way to cope with high data rate in future wireless systems. In addition, to give grounds for the suggested DBF scheme, fundamental information on cooperative communication is given first. Concepts of relaying, heterogeneous networks, and multi antenna techniques are given a brief introduction in this thesis.

Tässä työssä tutkitaan kvantisoidun takaisinkytkentäkanavan vaikutusta hajautetun keilanmuodostuksen (DBF) suorituskykyyn. Analyysin systeemimalli olettaa langattoman liityntäverkon missä tavoitteena on tarjota riittävä laajakaistapeitto käyttäjille rakennusten sisätiloissa. Tutkitussa skenaariossa, sen sijaan, että yritettäisiin saada suora yhteys palvelevaan tukiasemaan (BS), oletetaan, että jokainen käyttäjälaite (MS) saa tukea yhteistoiminnalliselta ryhmältä verkkoelementtejä, jotka on sijoitettu MS:n läheisyyteen (esim. samaan huoneeseen tai toimistoon). Tämä joukko verkkoelementtejä koostuu suuresta määrästä edullisia pienitehoisia toistinasemia (RS), joilla on kiinteä sijainti. Suljetun muodon tuloksia johdetaan kolmelle eri suorituskyvyn mittarille (eli outage-kapasiteetti, ergodinen kapasiteetti, ja bittivirhetodennäköisyys), tarjoten suorituskyvyn ennusteita ja perustavaa laatua olevia suorituskykyrajoja ehdotettuun järjestelmään. Analyysi paljastaa, että suorituskyky, joka saavutetaan käyttämällä pientä määrää vaihepalautetta (toisessa hypyssä) on hyvin lähellä ylärajaa mikä saavutetaan täydellisellä vaiheinformaatiolla. Tulokset pohjustavat massiivisten DBF-arkkitehtuurien käyttöönottoa käytännön keinona selviytyä suurista datanopeuksista tulevaisuuden langattomissa järjestelmissä. Suorituskykyanalyysin lisäksi työn alussa on taustan esittelemiseksi annettu pohjatietoja ehdotetulle DBF järjestelmälle sekä yhteistoiminnalliselle viestinnälle yleisellä tasolla. Lisäksi on esitelty toistimien, heterogeenisten verkkojen ja moniantennitekniikoiden käsitteet.
Description
Supervisor
Hämäläinen, Jyri
Thesis advisor
Dowhuszko, Alexis A.
Keywords
yhteistoiminnallinen viestintä, dekoodaava ja edelleen lähettävä toistinasema, moninainen verkko, rajoitettu takaisinkytkentäinformaatio, tiheä verkkoelementtien sijoitus, osittainen kanavatieto, suorituskyvyn ennustaminen, cooperative communications, distributed beamforming, decode-and-forward relays, heterogeneous networks, limited feedback information, massive network element deployments, non-perfect channel knowledge, performance prediction
Other note
Citation