Viivakoodin käyttöönotto tehtaan logistiikassa - kustannukset ja mahdollisuudet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
81 + [5]
Series
Abstract
The purpose of this thesis was to research different barcode systems, how they differ and which is the best fit for the company sponsoring this thesis. The needs of the company were mapped and those were used to compare systems. Many system suppliers offer lots of features, of which few are relevant to the company. The current warehouse process including its shortcomings was mapped out to provide a framework for further work. Areas for improvement and solutions to identified problem areas were explored through interviews with internal stakeholders. System requirements and features were ranked, and this ranking was used a basis for comparing supplier offerings. General information about barcodes, readers and ERP were also researched. The warehouse process survey shows that unnecessary time is spent reporting and moving between workspaces. Easy to use and mobile systems could be used to expedite warehouse processes, reduce time of delivery and improve quality. A New barcode system will not be enough; warehouse layout and processes should be reorganized. With both improvements, warehouse picking capacity can be increased tenfold. The payback time of implementing a barcode system is one to two years, depending on the chosen system and method of calculation. Return on investment arises from reduced inventory assets, increased working efficiency and flexibility, and easier to optimize processes.

Työn tarkoitus oli tutkia erilaisia viivakoodijärjestelmiä, miten ne eroavat toisistaan ja mikä niistä palvelisi kohdeyrityksen tarpeita parhaiten. Tämä edellytti laajaa selvitystä nykytilanteesta, minkä perusteella voitiin selvittää todelliset tarpeet. Moni järjestelmä tarjoaa paljon sellaisia ominaisuuksia, joiden hyödyt jäävät kyseenalaisiksi. Kirjallisuusselvityksen lisäksi suoritettiin laaja ja tarkka työntutkimus nykyisistä toimitavoista. Tutkimustulosten ja avainhenkilöiden haastatteluiden perusteella luotiin kyselylomake, jonka avulla selvitettiin yrityksen todelliset tarpeet ja eri järjestelmien eroavaisuudet. Lomakkeella saatujen tulosten, haastatteluissa ja tutkimuksessa esiin nousseiden asioiden perusteella suoritettiin toimittajien vertailu. Työntutkimuksessa nousi esiin päätteellä käytetty aika raportointiin ja suuret siirtymiset. Mobiilin ja helppokäyttöisen järjestelmän tarve on ilmeinen. Sen avulla saavutettavat hyödyt ovat todella suuret. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä tulee suorittaa työvaiheiden uudelleenorganisointi ja varaston layoutmuutoksia. Yhteisvaikutukset näille muutoksille ovet todella suuret ja ne nostavat varaston keräyskapasiteetin uusille kymmenluvuille. Lisäksi toimitusvarmuus ja -aika paranevat ja virhetoimitukset loppuvat. Järjestelmän takaisinmaksuaika riippuu laskentatavasta. Se vaihtelee vuodesta kahteen, riippuen järjestelmästä. Takaisinmaksuaikaan vaikuttavat varastoon sitoutuneen pääoman lasku, työtehon todella suuri kasvu. koulutuskustannusten pieneneminen ja sitä kautta kapasiteetin joustavuus, työn mielekkyyden paraneminen ja helpommin optimoitavat työtehtävät.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Kosonen, Petteri
Keywords
barcode, viivakoodi, ERP, ERP, WMS, WMS, storage, varastointi, picking, keräys, receipt, vastaanotto, comparison of system supplier, järjestelmätoimittajien vertailu
Other note
Citation