Evaluating and Improving the Business Value of Continuous Ship Intelligence

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2022-12-12
Department
Major/Subject
Software and Service Engineering
Mcode
SCI3043
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
en
Pages
53
Series
Abstract
While the business value of information systems has been studied for 40 years there is still no consensus of what the definition of business value is or how it should be evaluated. The goal of this thesis was to investigate how business value can be evaluated and improved for information systems which are based on data analysis and machine learning. Design science was used to develop an evaluation method to determine the business value of Continuous Ship Intelligence which is an information system based on anomaly detection and data analysis. The evaluation was performed keeping in mind multiple different aspects of value. The results of which was that the system brings different kinds of value to the organization. The system delivers financial value in the form of revenue creation, but also workflow optimization, competitive advantage and strategic value in the form of data science capabilities. In the study it was also found that over time the value can be improved in all of these aspects by considering business value in all activities and through communication between stakeholders. When evaluating business value, it is important to consider the time and objectives of the evaluation. In addition, the human attitudes and biases need to be accounted for, depending on the perspectives of the evaluation. The first conclusion of this work is that the evaluators and developers of information systems need to consider multiple aspects of value. Based on this you can carefully decide which aspects need to be analyzed in the evaluations. It is also important to know and communicate the meaning of business value to all stakeholders, what business value is and how it can be affected.

Fastän affärsvärde av informationssystem studerats i över 40 år finns det inte en entydig definition på vad affärsvärde är, och hur man kan utvärdera affärsvärdet av informationssystem. Denna avhandling studerar hur affärsvärde av databaserade informationssystem ska utvärderas. Metoden Design Science används för att bilda en utvärderingsstrategi som kan användas för att identifiera affärsvärdet för ett informationssystem som är baserat på dataanalys och maskininlärning. Den här avhandlingen definierar fyra delområden av affärsvärde vilka är relevanta för det studerade informationssystemet. Delområdena är finansiellt värde, arbetsflödesoptimering, strategiskt värde och konkurrensfördelar. Annat som måste beaktas när informationssystem utvärderas är i vilket skede av systemets livcykel utvärderingen sker, mänskliga aspekter såsom attityder och förväntningar, samt vad målet för utvärderingen är. Detta arbete demonstrerar hur viktigt det är att utvärdera informationssystem från flera olika perspektiv. För varje system måste utvärderaren avgöra vilka perspektiv som ska beaktas. Dessutom lyfter avhandlingen fram hur viktigt det är att alla intressenter förstår vad affärsvärdet är och hur det kan påverkas.
Description
Supervisor
Kauppinen, Marjo
Thesis advisor
Grebasch, Dennis
Keywords
business value, information systems, business value evaluation, IT value
Other note
Citation