Yliopistot kustantajina

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2005
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
fi
Pages
67
Series
OTA-kirjasto. E, 3
Abstract
Tieteellinen julkaisutoiminta voidaan määrittää prosessina, jossa uusi tieto jalostetaan, todistetaan, jaetaan ja tallennetaan tutkijoiden, opiskelijoiden ja yleisön saataville. Tehokkaassa julkaisuprosessissa tarvitaan myös taho tai malli, jolla huolehditaan julkaisujen laadusta, jakelukanavista ja markkinoinnista. Nämä on perinteisesti katsottu kustantajan tehtäviksi. Perinteiset roolit ja rakenteet ovat kuitenkin vähitellen muuttumassa, kun uutta julkaisutekniikkaa hyödynnetään enemmän tiedon tuotannossa, tallennuksessa ja välityksessä. Teknisen kehityksen lisäksi tieteellisessä kustannustoiminnassa on käynnissä voimakas murros: isot kansainväliset kaupalliset kustantajat fuusioituvat entistä isommiksi samalla kun yliopistojen kirjastot kamppailevat jatkuvasti kallistuvien tieteellisten aikakauslehtien kanssa. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella tässä murrostilanteessa tieteellistä julkaisu- ja kustannustoimintaa yliopiston näkökulmasta ja tuoda esille vaihtoehtoja toiminnan kehittämiseksi. Kirjallisuusosassa selvitettiin tieteellisen julkaisu- ja kustannustoiminnan kehittyminen, sen tehtävät, toimintatavat ja tyypilliset piirteet. Tutkimusosassa tuotiin esille yliopistokustantajien toimintamalleja ja tieteellisen julkaisu- ja kustannustoiminnan trendejä. Työn havaintojen mukaan kaupallisten tieteellisten kustantajien maksulliset aikakauslehdet dominoivat monilla aloilla tieteellistä julkaisukenttää, mutta vapaasti saatavilla olevien tieteellisten julkaisujen määrät ovat nopeassa kasvussa. Samalla yliopistokirjastojen rooli on muuttumassa tieteellisten aikakauslehtien tilaajista myös yliopistokohtaisten julkaisuarkistojen luojiksi ja ylläpitäjiksi. Tässä murrostilanteessa yliopiston tulisikin toimia kahdella tasolla. Toisaalla yliopiston tulisi osallistua aktiivisesti tieteellisen tiedonvaihdon toimintamallien kehittämiseen. Toisaalta yliopiston tulisi keskittyä oman yliopiston piirissä tapahtuvan julkaisutoiminnan laadun kehittämiseen ja julkaisujen saatavuuden parantamiseen. Muutokseen tarvittava teknologinen osaaminen on jo osin olemassa. Avainasemaan näyttää nousevan toimintakulttuurin muuttaminen, tekijänoikeusasioiden esille nostaminen ja keskitettyjen palvelujen luominen erityisesti julkaisujen markkinointiin ja tekniseen toteutukseen liittyvissä asioissa.
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Thesis advisor
Oittinen, Pirkko
Keywords
kustantaminen, tieteellinen julkaiseminen, vapaa julkaiseminen
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-004861