CAD-rakenteen visualisointi suunnittelupäätöksiin

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Date
2011
Department
Koneenrakennustekniikan laitos
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
66 + [17]
Series
Abstract
The purpose for this work is to study the possibilities of producing a report from the metadata that is read from SolidWorks 3D-CAD model. The report displays the data and the processed data to the reader. The primary purpose for the report is to act as a channel of information from design department to company's other departments. The need for the reporting tool was determined by a customer interview. The main structure of the report is a result of the interview. CAD-models structure and component information was processed and split to the subcategories like: sub-assemblies, components to buy, components to manufacture, materials, blanks and fastening components. Meta-data collection is done with SolidWorks add-in CustomWorks program. Report quality and extent was evaluated by CAD-users from various companies. User's overall comments were positive about the content of the report. They also suggested some enhancements to the report. Customer interview and piloting showed that there is a demand for this type of reporting tool among the Finnish companies. As the report sums the information from the CAD-model, it gives a good starting point for discussion between the company's design department and stakeholders (internal and external).

Tässä diplomityössä tutkitaan, kuinka SolidWorks 3D-CAD mallin sisältämä tieto voidaan esittää ohjelman ulkopuolisena koosteraporttina. Koosteraportin tuottamiseksi luodaan ohjelma, jolla CAD-käyttäjä tuottaa raportin. Koosteraporttiin kerätään mallin meta-data ja meta-datasta jalostettua tietoa. Koosteraportin ensisijaisena tarkoituksena on toimia tiedonvälittäjänä suunnittelusta tuotteesta yrityksen muille osastoille. Raportointityökalun tarpeellisuuden selvittämiseksi toteutettiin asiakashaastattelu. Haastattelun tulosten perusteella määritettiin koosteraportin sisältö. Koosteraportin prototyyppiä arvioitiin pilottiyrityksissä. Käyttäjien antamien kommenttien perusteella laadittiin jatkosuunnitelma raportin laadun parantamiseksi ja ohjelman tuotteistamiseksi. Asiakashaastattelun ja pilotoinnin perusteella todettiin, että koosteraportille on kysyntää suomalaisissa pienyrityksissä. Raporttiin koostetut tiedot tuotesuunnitelmasta antavat hyvän lähtökohdan suunnitteluosaston keskusteluille yrityksen sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Surakka, Petri
Keywords
CAD-model, CAD-malli, metadata, metadata, structure, rakenne, manufacture planning, tuotannon suunnittelu
Other note
Citation