Puiden vaikutus helteisiin ja niiden kokemiseen kaupunkiympäristössä – Tapausesimerkit Pariisista, Soulista ja Helsingistä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2022
Department
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
ARTS3002
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
26
Series
Abstract
Äärimmäiset helteet ja pitkittyneet helleaallot lisääntyvät ja yleistyvät ilmastonmuutoksen seurauksena, mikä luo uhkan niin ihmisille, eläimille kuin kasveillekin. Helteiden vaikutukset ovat erityisen voimakkaat tiiviissä kaupunkiympäristössä, jossa lämpösaarekeilmiö nostaa lämpötiloja ympäröiviä alueita korkeammaksi. Yksi syy tälle on se, että kaupunkiympäristössä on vähemmän puita. Puut ovat luonnollinen keino vaikuttaa kaupungin pienilmastoon, ja niillä on potentiaalia helpottaa helteiden heikentämiä olosuhteita Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää kuinka puut vaikuttavat helteisiin ja niiden kokemiseen kaupunkiympäristössä, ja millaisia toimia Pariisissa, Soulissa ja Helsingissä on tehty tästä näkökulmasta. Aihe on rajattu koskemaan kaupunkiympäristöä, jossa helteet koetaan erityisen voimakkaina. Siihen, kuinka puut vaikuttavat helteisiin, vaikuttavat monet eri tekijät, joista tässä työssä on tarkasteltu puiden sijoittelua, määrää, ominaisuuksia ja kykyä sietää helteitä. Työn tutkimusmenetelmänä toimi kirjallisuuskatsaus. Lähdeaineistona käytettiin pääasiassa 2000-luvulla julkaistuja tutkimuksia, raportteja, tieteellisiä artikkeleita ja asiantuntijakirjoituksia Euroopasta, Aasiasta ja Yhdysvalloista. Lähdeaineiston perusteella puilla on sekä helteitä helpottavia, että pahentavia vaikutuksia. Puut jäähdyttävät ympäristöään kolmella päätavalla: haihdutusjäähdytyksellä, varjostamalla ja heijastamalla. Jäähdyttävän vaikutuksen voimakkuuteen vaikuttaa puiden sijoittelu, määrä, puun ominaisuudet sekä kyky säilyttää elinvoimaisuus helteiden aikana. Puiden optimaalisella sijoittelulla on mahdollista helpottaa helteitä lisäämällä ilman liikettä, mutta vääränlaisella sijoittelulla puut saattavat pahentaa helteitä estämällä ilman vaihtumisen kautta tapahtuvaa jäähtymistä. Puut saattavat lisätä helteiden tukaluutta myös nostamalla ilmankosteutta haihdutusjäähdytyksen seurauksena. Puiden vaikutuksista helteisiin on tutkittu paljon, mutta tutkimustulokset vaihtelevat tutkimusten välillä. Tämä johtuu siitä, että aihe on moniulotteinen ja siihen vaikuttavat monet eri muuttujat, kuten ilmasto, maantieteellinen sijainti, topografia ja kaupunkirakenne. Huolimatta vaihtelevista tutkimustuloksista kaikki tutkimukset kuitenkin viittasivat siihen, että puiden viilentävä vaikutus on haittatekijöitä merkittävämpi. Tämä olisi syytä ottaa huomioon kaupunkisuunnittelussa helteiden vaikutusten minimoimiseksi.
Description
Supervisor
Mannerla-Magnusson, Meri
Thesis advisor
Muhonen, Matleena
Keywords
helle, lämpösaarekeilmiö, puut, kaupunkiympäristö, viilentäminen, ilmastonmuutos, haihdutusjäähdytys, varjostaminen
Other note
Citation