Kokouskäytänteiden kehittäminen reflektoinnin avulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2009
Major/Subject
Organization and Management
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
94
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteet Tämän tutkimuksen tavoitteena on arvioida reflektoinnin aiheuttamaa muutosta kokouskäytänteissä. Toisena tavoitteena on kuvata yrityksen kokouskäytänteet kokoustilanteissa. Kolmantena tavoitteena on reflektoinnin käyttö kehitysvälineenä. Tutkimuksen keskeisenä haasteena on kokouskäytänteiden kuvaaminen sekä reflektointiprosessin järjestäminen kokouksissa. Aikaisemman tutkimuksen avulla pyritään luomaan ymmärrys kokouskäytänteiden kuvaamisesta ja reflektointiprosessin järjestämisestä organisaatiossa. Tutkimustapa Tutkimuksen tavoitteisiin pyritään vastamaan tapaustutkimuksen ja aikaisemman tutkimuksen kautta. Kohdeyrityksenä tutkimuksessa on Outotec Oyj, joka toimii teknologian kehitys- ja suunnittelualalla kaivos- ja metalliteollisuudessa. Aluksi esitellään kokouskäytänteitä yhteistoiminnallisen oppimisen, kehittävän työntutkimuksen, kommunikaatiotutkimuksen ja tiedon johtamisen kautta. Tämän jälkeen esitellään reflektointiprosessin järjestämistä organisaatiossa. Kokouskäytänteitä kuvataan ennen ja jälkeen reflektointiprosessin. Lopuksi esitetään arvioita kokouskäytänteiden muutoksista ja loppupäätelmät. Keskeisenä tutkimusmenetelmänä on ollut kokouskäytäntöjen havainnointi. Kokoukset videoidaan ja tutkimukseen osallistuneita haastatellaan. Johtopäätöksiä Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kokouskäytänteissä on tapahtunut osittaisia muutoksia reflektointiprosessin aikana. Pääasiassa kokouskäytänteet olivat pysyneet samana. Tehty tutkimus osoitti, että kokouskäytänteitä voidaan kuvata kokouksen tarkoituksen, valmistautumisen, agendan, keskustelun, päätöksien ja tavoitteiden sekä seurannan näkökulmista. Lisäksi reflektointia voidaan soveltaa organisaatiossa kehitysvälineenä.
Description
Keywords
Kokouskäytänteet, reflektointi ja kehittäminen.
Other note
Citation