Tuotannonohjaustarpeet ja tuotantomäärien ennustaminen informaatiologistiikkayrityksessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Sovellettu matematiikka
Mcode
Mat-2
Degree programme
Language
fi
Pages
96
Series
Abstract
Itella Suomi Oy on Suomen Posti -konserniin kuuluva informaatiologistiikan yritys ja digitalisoituvan viestinnän johtava osaaja Pohjois-Euroopassa. Itella Suomen kolme Dokumenttien hallinnan palveluiden (DHP) yksikköä tarjoavat yrityksille mahdollisuuksia dokumenttien hallinnan ulkoistamiseen. Informaatiologistiikka on nopeasti kasvava liiketoiminnan ala. Toiminnan kasvun myötä tarpeet tuotantoa ohjaavan järjestelmän toteuttamiselle ovat suuret. Tämän työn päätavoitteena oli määrittää tuotannonohjaukseen liittyviä tarpeita ja löytää menetelmiä niiden täyttämiseen DHP:ssä. Työn alussa pyrittiin tunnistamaan, miten tarkasteltava ala ja etenkin DHP:n toiminta eroaa perinteisestä valmistustuotannosta. Eroavaisuuksien todettiin aiheuttavan omat haasteensa ja vaatimuksensa tuotannonohjausjärjestelmän toteuttamiselle, mutta niistä huolimatta myös perinteisiä tuotannonohjausmenetelmiä voidaan hyödyntää suunnittelussa. Tällöin niitä on sovellettava sopivalla tavalla ja toiminnan poikkeavuudet huomioiden. Suurimmiksi haasteiksi tuotannonohjaukselle tunnistettiin epävarmuudet ja suuret vaihtelut päivittäisissä tuotantomäärissä sekä käsiteltävän materiaalin laadussa. Lisähaasteeksi koettiin asiakkaiden kanssa sovitut tiukat käsittelyajat. Tuotantomäärien vaihtelun seurauksena variaatio on suurta myös työvoiman tarpeessa. Tässä työssä esitettiin ratkaisuehdotuksia mm. töiden luokitteluun sekä priorisointiin pullonkauloissa ja määräaikojen lähestyessä. Töiden edistymisen seurannan ja laadunvalvontajärjestelmän implementointi koettiin oleelliseksi osaksi tuotannonohjausjärjestelmän toteuttamista samoin kuin tarve muistutusjärjestelmälle, joka ilmoittaa alkamassa olevista uusista töistä ja projekteista ajoissa. Tärkeäksi koettiin myös mahdollisuus sijoittaa uudet työt ja kertaluontoiset projektit tuotantoaikatauluun siten, että resurssitarpeet ja käytössä oleva kapasiteetti otettaisiin nykyistä tarkemmin huomioon. Tuotantoaikataulujen laatimista varten etsittiin tapoja ennustaa tulevien päivien tuotantomääriä. Kuukausiennusteiden laatimiseksi esiteltiin melko suoraviivainen Holtin ja Wintersin menetelmä ja hieman raskaammat sekä enemmän työtä ja matemaattista osaamista vaativat SARIMA-mallit. Päiväennusteiden luontiin esiteltiin menetelmä, jolla kuukausiennusteet pilkotaan päivittäisiksi osuuksiksi käyttäen selittäjinä tapauskohtaisia dummy-muuttujia sekä tietoa arkipäivien määrästä ja mahdollisesti muita korjaustekijöitä. Tietojen hajanaisuuden lisäksi ongelmia aiheuttivat puutteelliset ja virheelliset historiatiedot. Perinteiset menetelmät todettiin sopiviksi resurssitarpeiden arvioimiseen tuotantoennusteiden perusteella. Lisäksi esiteltiin menetelmä, jolla tuotantomäärissä ja siten resurssitarpeissa esiintyvää vaihtelua voitaisiin kuukausiennusteita hyödyntäen vaimentaa sopimusteknisillä muutoksilla. Pyrkimällä työssä listattujen tuotannonohjaustavoitteiden täyttämiseen esitellyillä menetelmillä käynnistetään uusiutumisprosessi, jonka aikana luodaan edellytykset nykyistä perusteellisempaan tuotannonohjaukseen.
Description
Supervisor
Ehtamo, Harri
Keywords
production control, tuotannonohjaus, forecasting, ennustaminen, Holt-Winters method, Holtin ja Wintersin menetelmä, SARIMA models, SARIMA-mallit, linear regression, lineaarinen regressio
Other note
Citation