Sharpness based analysis of images with low depth of field and the effect of depth of field on image viewing

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
fi
Pages
62
Series
Abstract
Diplomityössä tutkittiin alhaisen syvyysterävyyden kuvien segmentointia kohteeseen ja taustaan sekä syvyysterävyyden vaikutusta kuvan katsomiseen sekä miellyttävyyteen. Kirjallisuusosiossa perehdyttiin alhaisen syvyysterävyyden käsitteeseen ja erilaisiin tapoihin mitata digitaalisen kuvan terävyyttä ja tutustuttiin aiempiin alhaisen syvyysterävyyden kuvien segmentointimenetelmiin. Lisäksi tutustuttiin visuaalisen erottuvuuden käsitteeseen sekä havaitsemiseen liittyvään silmänliiketutkimukseen. Toteutettiin yksi kirjallisuudessa esitetyistä alhaisen syvyysterävyyden kuvien segmentointialgoritmeista ja testattiin sen toimintaa joukolla alhaisen syvyysterävyyden kuvia. Menetelmä perustui kuvan lokaalin terävyyden mittaamiseen arvojakauman neljännen momentin perusteella sekä näin saadun piirrekartan yksinkertaistamiseen morfologisella suodatuksella. Lopullinen segmentointi suoritettiin regiong merging -menetelmällä. Testattiin algoritmin toimintaa vertaamalla segmentointituloksia manuaalisesti segmentoituihin kuviin. Työssä tutkittiin myös silmänliikekameran avulla tehtävillä koehenkilötesteillä syvyysterävyyden vaikutusta katseen kohdistumiseen kuvalla. Havaittiin, että syvyysterävyys vaikutti katseen kohdistumiseen siten, että alhaisen syvyysterävyyden kuvissa katseen fiksaatiopisteistä suurempi osa osui kohteeseen kuin suuremman syvyysterävyyden kuvissa. Myös kuvien katseluajasta suurempi osa käytettiin kohteen katsomiseen silloin, kun syvyysterävyys oli alhainen. Lisäksi tutkittiin alhaisen syvyysterävyyden kuvien miellyttävyyttä subjektiivisilla testeillä. Testeissä selvisi, että suurin syvyysterävyys koettiin yleensä alhaisinta miellyttävämmäksi. Toisaalta henkilökuvia pidettiin vähemmän miellyttävinä syvyysterävyyden ollessa suuri. Miellyttävyysarvioissa oli kuitenkin suuria eroja eri koehenkilöiden välillä.
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Thesis advisor
Kivinen, Jyri
Malanin, Mikael
Keywords
Other note
Citation