Ultra-low power incremental delta-sigma analog-to-digital converter for self-powered sensor applications

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-05-05
Department
Major/Subject
Micro and nanoelectronic circuit design
Mcode
S3010
Degree programme
EST - Master’s Programme in Micro and Nanotechnology
Language
en
Pages
7+57
Series
Abstract
Tässä työssä esitetään ultramatalatehoinen inkrementaalinen delta-sigma-analogia-digitaalimuunnin. Muunnin on suunniteltu 0,18 μm:n CMOS-teknologialla, ja se toimii 1,2 V :n käyttöjännitteellä ja 5 kHz:n kellotaajuudella. Differentiaalinen tulosignaali on käytännössä dc:llä, ja se vaihtelee 600 mV :n yhteismuotoisen jännitteen ympärillä -850 mV :sta 850 mV :iin. Delta-sigmamodulaattorissa käytetään kaksiasteista takaisinkytkettyä integraattorikaskadirakennetta, joka on toteutettu kytketty-kondensaattori-integraattoreilla ja yksibittisellä kvantisoijalla. Muuntimen kvantisointikohinavaatimuksien täyttyminen varmistettiin valitsemalla sopivat kertoimet ja ylinäytteistyssuhde käyttäen MATLAB-simulaatioita yhdessä modulaattorin ideaalisen mallin kanssa. Vahvistinten vähimmäisvaatimukset määritettiin makromallitason simuloinneilla ja kytkinten epäideaalisuudet analysoitiin transistoritason simuloinneilla. Varausinjektion huomattiin aiheuttavan piirissä merkittävää harmonista säröä, joten alalevyn näytteistystä (bottom plate sampling) käytettiin signaaliriippuvan varausinjektion välttämiseksi. Lisäksi ensimmäisen integraattorin vahvistimen tulonsiirrosjännitteen ja matalataajuisen kohinan vähentämiseksi käytettiin hakkuristabilointia (chopper stabilization). Muuntimen suorituskykyä analysoitiin eri prosessikulmissa lämpötiloissa −40 ◦ C, 27 ◦ C ja 85 ◦ C, ja epäsovitusherkkyys määritettiin Monte Carlo -analyysin avulla. Simulaatiotulokset sekä piirikuvion perusteella lasketut parasiittiset resistanssit ja kapasitanssit huomioonottaen, että ilman, osoittavat piirin olevan stabiili ja täyttävän tarkkuusvaatimukset kaikissa simuloiduissa kulmissa. Monta Carlo -analyysin perusteella signaali-kohinasuhde on vähintään 80,05 dB:ä ja harmonisen särön kokonaismäärä on enintään -80.89 dB:ä. Tehonkulutus ei ylitä 1,2 μA:a missään simulaatiossa.

In this thesis an ultra-low power incremental delta-sigma analog-to-digital converter is presented. The converter is designed in 0.18 μm CMOS technology with a single 1.2 V supply voltage, and it operates with a 5 kHz clock signal. The differential input signal to the converter is virtually dc, and it varies from −850 mV to 850 mV around a common-mode voltage of 600 mV . The delta-sigma modulator has a second order cascade-of-integrators feedback structure, which is realized with switched-capacitor integrators and a one-bit quantizer. The converter’s quantization noise requirement is met by appropriate choice of coefficients and oversampling ratio, based on MATLAB simulations on an ideal model of the modulator. The minimum requirements of the amplifiers were determined from simulations with macromodels, and the switch non-idealities were analyzed in transistor-level simulations. It was noticed that switch charge injection causes significant harmonic distortion in the circuit, hence bottom plate sampling was implemented to eliminate the signal-dependent charge injection. Furthermore, the offset and low-frequency noise in the first integrator were attenuated by means of chopper stabilization. The converter’s performance is analyzed in different process corners, at −40◦ C, 27◦ C, and 85◦ C, and its process mismatch sensitivity is determined via Monte Carlo analysis. The results obtained from both pre- and post-layout simulations indicate complete stability, and acceptable accuracy in all design corners. The minimum signal-to-noise and distortion ratio obtained from corner analysis, is 80.05 dB, which is enhanced up to 7 dB in the best corner, and maximum harmonic distortion is below −80.89 dB. Moreover, the power consumption of the converter did not exceed 1.2 μW in any of the simulations.
Description
Supervisor
Halonen, Kari
Thesis advisor
Salomaa, Jarno
Keywords
incremental delta-sigma, analog-to-digital, switched-capacitor, differential, low-power, energy harvesting, inkrementaalinen delta-sigma, delta-sigma, analogia-digitaali, kytkin-kondensaattori, differentiaalinen, matalatehoinen, energiankeräys
Other note
Citation