Kadun ylläpitokaluston optimointimahdollisuudet

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-09-19
Department
Major/Subject
Liikenne- ja tietekniikka
Mcode
R3004
Degree programme
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
98+35
Series
Abstract
Helsingissä siirryttiin katujen ylläpidossa tilaaja-tuottajamalliin 2009. Tuottajaosapuolena toimii Staran Kaupunkitekniikan ylläpidon yksikkö (KTY). Periaatteessa KTY on yhtenäinen yksikkö, mutta käytännössä alueyksiköt toimivat hyvin itsenäisesti. Eri yksiköiden kalusto on erilaista, eikä yhtenäistä toimintastrategiaa ole. Tässä tutkimuksessa laadittiin suunnitelma yhtenäiseksi kalustoluetteloksi ja kalustopaletiksi sekä selvitettiin KTY:n oman kaluston optimaalista määrää ja verrattiin kustannuksia urakoitsijoilta ostettavaan työhön. Tavoitteiden saavuttamiseksi tutkittiin eri yksiköiden kalustoa ja koneiden käyttöä, ylläpidossa tehtäviä töitä sekä koneiden keskimääräisiä vuotuisia käyttötunteja, kaluston käytön tehokkuutta ja koneiden käyttöasteita. Stara Logistiikan korjaamo ja vuokraamo vastaavat kaikista kaluston huolloista ja korjauksista, joten ne ovat merkittävässä roolissa koneiden kustannustehokkaassa käytössä. Siksi myös korjaamon toimintaan tutustuttiin tarkemmin. Kaluston käyttö on keskimäärin ollut melko tehotonta ja käyttöaste alhainen. Lakaisukoneet todettiin kuitenkin erittäin kustannustehokkaiksi ja niiden töistä tulisikin hoitaa mahdollisimman suuri osa omana tuotantona. Lakaisukoneiden määrää voisi mahdollisesti jopa lisätä. Pienten Holder-monitoimikoneiden työtä ei omana tuotantona saada kannattavaksi, joten niistä tulisi omina koneina luopua. Muiden monitoimikoneiden työ olisi taloudellisinta hoitaa tehostamalla omaa toimintaa ja ostamalla kiireisimpien aikojen työstä osa urakoitsijoilta. Keskiraskaista kuorma-autoista sekä Unimog-monitoimiajoneuvoista voitaisiin luopua, samoin kuin suuresta osasta tiehöyliä. Käyttömahdollisuuksiensa puolesta nykyään jo monitoimikoneeksi luettavien traktorien määrää puolestaan tulisi lisätä. Muut konetyypit saadaan ulkoistamiseen verrattuna kilpailukykyisiksi pelkästään omaa toimintaa tehostamalla. Korjaamon resurssien käyttö ei ole ollut tehokasta, korjausajat ovat venyneet pitkiksi ja ennakoitavuus on ollut heikkoa. Tilanteen parantamiseksi korjaamo on tehnyt uudistuksia ja ottanut käyttöön toiminnanohjausjärjestelmän. Järjestelmä ei vielä toimi kunnolla, mutta lähitulevaisuudessa on odotettavissa korjaamon toiminnasta johtuvien tehokkuutta ja taloudellisuutta heikentävien asioiden väheneminen. Kustannustehokkaan ja yksinkertaisen kalustopaletin havaittiin koostuvan kuorma-autoista ja monitoimikoneista (sekä traktoreista), joilla voidaan hoitaa useimmat ylläpidon työt. Näiden lisäksi tarpeellisiksi erikoiskoneiksi todettiin kevyt kuljetuskalusto työntekijöiden ja työvälineiden kuljettamiseen, pyöräkuormaimet työskentelyä tehostamaan sekä erityisen työtehtävän vuoksi myös lakaisukoneet ja tiehöylät.

The City of Helsinki has been practicing the purchaser-provider model in municipality work since 2009. The provider part is called Stara and its acting unit is Kaupunkitekniikan ylläpito (KTY). In theory, KTY is a single unit, but in practice the regional units work very independently. Fleet of different regional units varies and there is not a common work strategy within the whole unit. This study provided a plan for a unified fleet and equipment list for KTY. Calculations were carried out to define the optimal amount of equipment in own fleet and cost of own production was compared to the cost of contractors’ work. To achieve the objectives of this study, KTY’s fleet was examined as well as the use of vehicles in regional units. Also different tasks in municipality work, average annual working hours of the equipment as well as efficiency and utilization rates of equipment were studied. Stara’s own garage and rental unit are responsible for all maintenance and repairs of equipment, so they have a significant role in the cost-efficient use of machinery. Therefore, their work and methods were also examined in this study. On average, the use of equipment is relatively inefficient and utilization is low. Sweepers, however, were found to be very cost-effective and their number in the fleet could possibly even be increased. Work of small Holder multifunction tractors was found to be unprofitable and should therefore be outsourced. In the case of other multifunction tractors, efficiency and utilization of own fleet should be improved and part of the work, especially during the busiest time of year, outsourced. Medium (12-18 ton) trucks and Unimog multi-purpose vehicles could be waived, as well as a large part of graders. Tractors are nowadays very useful and versatile and their number in the fleet should be increased. In all other types of equipment, can work of KTY’s own fleet made profitable compared to outsourcing just by improving efficiency and utilization. The use of garage’s resources has not been very good and repair times have been long and unpredictable. To improve the situation, garage has made changes and introduced an ERP system. The system is not yet working properly, but in the near future, efficiency and economy deficits resulting from the activities of the garage are expected to decline. Cost-effective and simple fleet was found to consist of heavy trucks and multifunction tractors (and tractors). They can take care of most of the municipality work tasks. In addition, a few types of special equipment were also found necessary: light transportation vehicles for transporting workers and equipment, wheel loaders to increase efficiency and also sweepers and graders because of their special fields of work.
Description
Supervisor
Pellinen, Terhi
Thesis advisor
Valtonen, Jarkko
Alatyppö, Ville
Keywords
kadun ylläpito, optimointi, kalustopaletti, kalusto, Stara, kadunpito
Other note
Citation