Social media as a source of competitive intelligence in a pharmaceutical corporation

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
140 + [2]
Series
Abstract
Tämä tutkimus tarkastelee, miten lääketeollisuudessa toimiva yhtiö voi hyödyntää sosiaalista mediaa kilpailutiedon lähteenä. Työn tavoitteena on luoda viitekehys, joka tarjoaa systemaattisen lähestymistavan sosiaalisen median käyttöön kilpailutiedon lähteenä lääketeollisuudessa toimivassa case-yrityksessä. Työssä sovelletaan konstruktiivista tutkimustapaa, jolla pyritään vastaamaan seuraavaan kysymyksen muodossa esitettävään tutkimusongelmaan: Miten lääketeollisuudessa toimiva case-yritys voi hyödyntää sosiaalista mediaa kilpailutiedon lähteenä? Tutkimusongelmaa lähestytään konstruktiivisen tutkimustavan mukaisesti luomalla viitekehys, joka perustuu sosiaalisen median ja kilpailutiedon tutkimusalojen kirjallisuuskatsaukseen. Tämän jälkeen viitekehystä jalostetaan ulkoisten asiantuntijahaastattelujen perusteella ja lopuksi viitekehystä sovelletaan todellisessa ympäristössä caseyrityksessä. Tutkimuksessa osoitetaan, että työssä kehitetty viitekehys tarjoaa systemaattisen tavan sosiaalisen median hyödyntämiseen kilpailutiedon lähteenä tarkasteltavassa yrityksessä. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että lääketeollisuudessa toimivan case-yrityksen useat eri toiminnot voivat hyödyntää sosiaalisesta mediasta kerättyä tietoa strategisessa ja taktisessa päätöksenteossa. Case-yrityksen tapauksessa sosiaalisesta mediasta pystyttiin keräämään strategista ja taktista päätöksentekoa tukevaa kilpailutietoa neljällä eri aihealueella, joita ovat yritys itse, yrityksen brändit ja tuotteet, kilpailijat sekä toimialakohtaiset aiheet. Tutkimuksessa esitetään lisäksi, että kehitettyä viitekehystä voidaan soveltaa myös muissa yhtiöissä sekä lääketeollisuudessa että muilla toimialoilla. Tähän mennessä sosiaalista mediaa on tutkittu erittäin vähän kilpailutiedon näkökulmasta. Työssä havaittiin, että aiemmat tutkimukset ovat olleet joko erittäin yleisellä tasolla tehtyjä tai ne ovat lähestyneet aihetta vahvasti teknologisesta näkökulmasta. Tämä tutkimus on tiettävästi tähän mennessä ainutlaatuinen siinä, että se tarjoaa perusteellisen katsauksen sosiaalisen median hyödyntämiseen kilpailutiedon lähteenä sekä osoittaa käytönnön tasolla, miten tarkasteltava case-yritys pystyy hyödyntämään eri aihealueista kerättyä tietoa päätöksenteossaan. Siten tämä poikkitieteellinen tutkimus tuo uutta tutkimustietoa sekä strategisen johtamisen että sosiaalisen median tutkimukseen ja tekee tilaa uudelle poikkitieteelliselle kilpailutiedon ja sosiaalisen median yhdistävälle tutkimusalueelle.

This thesis examines how a pharmaceutical company can exploit social media as a source of competitive intelligence. The objective of the study is to build a framework that provides a systematic approach to the use of social media as a source of competitive intelligence in the pharmaceutical case company. The study takes a constructive research approach to solve the research problem that can be expressed as the following question: How the pharmaceutical case company can exploit social media as a source of competitive intelligence? The problem is approached by, first, developing an initial framework based on a literature review of competitive intelligence and social media. After this, the framework is iteratively refined based on external expert interviews and, lastly, the framework is implemented and tested in a real life environment in the case company. The study shows that the developed framework provides a systematic approach to the use of social media as a source of competitive intelligence in the company under investigation. Furthermore, we find that several functions of the pharmaceutical case company are able to exploit the gathered intelligence in strategic and tactical decision-making as social media is found to provide actionable intelligence in four key intelligence areas: the company itself, own brands and products, competitors and industry-specific topics. We also argue that the tested and developed framework can be applied in other companies in the pharmaceutical industry as well as in other industries. When we consider the overlapping area of competitive intelligence and social media and discuss about social media as a source of competitive intelligence, we find that there is a significant lack of academic research. So far, the research has been either very general in nature or the topic has been studied from a highly technological perspective. To our knowledge, the approach of this study is unique as we provide an in-depth view of the use of social media as a source of competitive intelligence and show how the case company is able to exploit the gathered intelligence in several areas. Therefore this interdisciplinary study contributes academically both to strategic management research and research on social media as well as makes a way for a new research area in the confluence of competitive intelligence and social media.
Description
Supervisor
Keil, Thomas
Thesis advisor
Kokkonen, Johanna
Keywords
kilpailutieto, liiketoimintatieto, sosiaalinen media, strateginen päätöksenteko, competitive intelligence, business intelligence, social media, strategic decision-making
Other note
Citation