Utilizing the SCOR model in Supply Chain Development

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
fi
Pages
66
Series
Abstract
The primary goal of the master's thesis is to examine how the Supply Chain Operations Reference Model (SCOR model) can be used in supply chain management and especially how its different components can be used in different stages of developing and managing an integrated supply chain. Other goals are to examine what benefits companies have ganied from using the model, what best practices there are in using SCOR and to what extent the model has been used in Finland. The first part of the thesis is a literature study focusing on the main concepts behind supply chain management and SCOR. By using a framework for supply chain management and by recognizing the major components of the SCOR model, the potential of using the model for the different tasks of SCM is examined. In the empirical part of the study three Finnish case studies of SCOR usage are presented, analyzed and compared. Additional experiences are gathered by examining the usage and experiences of SCOR in several companies. Finally the theoretical results of the usage potential are compared to the experiences and practices of the companies. The SCOR model consists of a common terminology, visualization scheme, process model and definitions, metrics, input and output data, best practices and basic methodology. The analysis framework used identifies three main SCM elements: supply chain structure, business processes and management components. For identifying and developing the supply chain structure the model provides mainly tools for visualizing and analysing structure. All parts of the model can be used when developing business processes, but all processes are not included in SCOR. The model provides tools mainly for the physical and technical management components. An important finding was the variation in how the model was used. Most of the identified potential uses were also found in the company cases, but every company used the model differently and to different extents. Most used it for visualizing or analyzing the as-is situation or for measuring and comparing process performance. The most used parts of the model were the terminology, process model, visualization scheme and metrics. The model was considered useful because it made analyzing faster. A potential drawback is the complexity of the model. An educated SCOR user can benefit from using the model in several supply chain development decisions. The model can be thought of as a toolbox, from which the company chooses only the tools it need for current analysis needs.

Diplomityön ensisijaisena tavoitteena on selvittää, miten Supply Chain Operations Reference Model (SCOR-malli) soveltuu toimitusketjujen kehittämiseen. Erityisesti selvitetään mallin eri osien mahdollista hyötyä toimitusketjujen kehittämisen eri vaiheissa. Työssä selvitetään myös mitä hyötyjä yritykset ovat kokeneet mallin käytöstä, mitkä toimintatavat ovat osoittautuneet hyväksi mallin hyödyntämisessä sekä missä laajuudessa mallia on Suomessa käytetty. Tutkimuksen teoriaosuudessa selvitetään ensin kirjallisuustutkimuksen avulla SCOR-mallin ja toimitusketjun kehittämisen käsitteitä. Kehittämisen viitekehyksen ja mallin tärkeimpien osien avulla analysoidaan mallin sopivuutta toimitusketjun kehittämisen eri vaiheisiin. Työn empiirisessä osuudessa esitetään, analysoidaan ja vertaillaan kolmen suomalaisen yrityksen käyttökokemuksia mallista. Lisäksi tarkastellaan laajemman yritysjoukon toimintatapoja ja kokemuksia mallin käytöstä. Lopulta vertaillaan teoreettisen analyysin tuloksia mallin sopivuudesta yritysten käyttötapoihin ja - kokemuksiin. SCOR-malli koostuu yhteisestä kielestä, esitysmuodosta, prosessikuvauksista, mittareista, input ja output-tiedoista, hyväksi todetuista toimintatavoista sekä yleisestä perusmetodologiasta. SCOR-mallin hyödynnettävyyden analyysissä käytetyn viitekehyksen mukaan toimitusketjun kehittäminen koostuu kolmesta osa-alueesta: toimitusverkon rakenteen, toimitusketjun liiketoimintaprosessien sekä johtamiskomponenttien analysoinnista ja kehittämisestä. Toimitusverkoston rakenteen tunnistamiseksi ja kehittämiseksi SCOR tarjoaa lähinnä välineitä ketjun rakenteen visualisointiin ja analysointiin. Liiketoimintaprosessien kehittämiseen voidaan käyttää kaikkia mallin työkaluja, mutta malli ei sisällä kaikkia liiketoimintaprosesseja. Toimitusketjun johtamiskomponenteista malli keskittyy lähinnä fyysisiin ja teknisiin. Tärkeä havainto yritysten käyttötapojen analyysissä on erilaisten käyttötapojen määrä. Miltei jokaista mahdollista käyttötapaa on jossakin yrityksessä käytetty, mutta kaikki ovat käyttäneet mallia eri tavalla ja eri laajuudessa. Useimmat yritykset käyttivät sitä nykytilaa kuvatessa ja analysoitaessa tai prosessien vertailussa ja mittaamisessa. Mallin tärkeimmät osat ovat yhteinen kieli, prosessimalli, esitysmuoto ja mittaristo. Yleisesti oltiin sitä mieltä, että mallin käyttö on nopeuttanut kehittämistä ja siksi ollut hyödyllistä. Haasteita ovat mallin laajuus sekä käytön yleistyminen tulevaisuudessa. Osaava käyttäjä voi soveltaa SCOR-mallia monessa kehittämisen vaiheessa. Malli toimii parhaiten työkalupakkina, josta yritys valitsee kulloinkin tarvitsemansa analyysityökalunsa.
Description
Supervisor
Tanskanen, Kari
Thesis advisor
Pajunen-Muhonen, Hanna
Keywords
SCOR, SCOR, supply chain management, toimitusketjun kehittäminen, metrics, mittaaminen, benchmarking, benchmarking
Other note
Citation