Ison rakennusyrityksen pientalotuotannon kilpailukyvyn kehittäminen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2009
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
76
Series
Abstract
Tutkimus on tehty NCC Rakennus Oy:n Asuntorakentamisen yksikön toimeksiannosta. Sen päätavoitteena on tutkia miten tuotteistamista ja rakennusten tietomallintamista voidaan hyödyntää pientalotuotannon kilpailukyvyn kehittämisessä. NCC:n pientalorakentamisen suurimpina ongelmina ovat olleet korkea kustannustaso sekä eri kohteiden väliset kustannusvaihtelut. Tutkimuksessa kartoitettiin nykyisen tuotannon kustannusvuotojen aiheuttajat ja selvitettiin nykyinen tuotantoprosessi. Kustannusvuotoja kartoitettiin analysoimalla NCC:n viiden viime vuoden aikana rakentamien pientalohankkeiden kirjautuneita kustannuksia ja tekemällä neljästä kohteesta rakennusosa-arviot, joita vertailtiin toteutuneisiin kustannuksiin ja vertailutasoon. Tuotteistamista ja tietomallintamista käsittelevää kirjallisuutta tutkittiin ensin yleisellä tasolla, minkä jälkeen tutkimuksissa hyviksi todettuja sovelluksia kohdennettiin ratkaisuiksi tuotantoprosessin havaittuihin ongelmiin. Vertaillessa kohteiden rakennusosa-arvioita vertailutasoon, voitiin todeta että tutkitut suunnitteluratkaisut olivat normaalia kalleustasoa. Keskeiset löydetyt kustannusvuodot olivat: maanrakennuksen ja runkorakenteiden toteutuneet kustannukset vaihtelevat huomattavasti eri hankkeiden välillä ja toteutuneet runkorakenteiden- ja työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset olivat rakennusosa-arviota ja vertailutasoa korkeammat. Suurin ongelma löytyi rungon kustannustenhallinnasta, sillä suuri osa vertailutason ylittävistä työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksista oli runkoon liittyviä nosturi- ja telinekustannuksia. Tutkimuksen ehdottama keskeinen ratkaisu kustannustenhallintaan on runkorakenteiden tuotteistaminen rakennusosittain ja tuotteistamisessa syntyvän tiedon tallentaminen kirjastotyyppiseen tietomalliin, osaksi tuotteistettua rakennusosatyyppiä. Kun tuotteistettujen rakenteiden ominaisuudet tunnetaan hyvin ja tieto on tehokkaasti hyödynnettävissä, voidaan sitä hyödyntää projektin eri vaiheissa hankesuunnittelusta ylläpitoon asti.
Description
Supervisor
Kankainen, Jouko
Thesis advisor
Leskelä, Ilkka
Törrönen, Ari
Keywords
building information models, tietomallit, productification, tuotteistaminen, single family and row houses, pientalot
Other note
Citation