The COVID-19 pandemic and remote work: effect on work motivation

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2021
Department
Tieto- ja palvelujohtamisen laitos
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Information and Service Management (ISM)
Language
en
Pages
75+2
Series
Abstract
During the COVID-19 pandemic, more people have worked remotely than ever before. While working remotely is in general mostly based on voluntarily and often done only part-time, during the pandemic working remotely has been enforced and full time. Therefore, working remotely during a global pandemic is different from working remotely on regular conditions. Work motivation has a critical effect on work performance as it drives people to act. Highly motivated people are more productive and therefore companies prefer their employees to be highly motivated. The purpose of this thesis is to understand how has long-term enforced remote work affected employees’ work motivation during the COVID-19 pandemic. The theoretical framework of this thesis is focused on the two main topics of this study: remote work and work motivation. Remote work is explained through previous studies, while work motivation is explained through motivation theories with the main focus on the self-determination theory. This research was conducted with a qualitative approach. The data was collected with semi-structured interviews with eight interviewees, who are all Millennials and Finnish nationals and work in various industries and roles. Common to all they had worked remotely at least occasionally and at most half of the week before the pandemic, and full time during the pandemic between March 2020 and September 2021, when this study was conducted. The data was analyzed with a thematic approach and the results were reflected to the formed theoretical framework. The findings of this study indicate that long-term enforced remote work has for most affected negatively on employees’ work motivation. The distance from colleagues has decreased the feeling of relatedness, and the work tasks have been less interesting due to the pandemic restrictions. While all enjoy working remotely, working remotely full time has for most exceeded the preferred amount of remote work. However, the findings of this study also indicate an increase in work motivation for some due to increased flexibility, efficiency, and work-life balance. Moreover, while working remotely has for most decreased work motivation, working remotely full-time has also had both positive and negative effects on work satisfaction. Furthermore, the results prove that some, but not all, previous research on remote work remains accurate during exceptional pandemic conditions. Importantly, the findings indicate that people adapt well to new situations, but the negative effects can be seen when non-optimal conditions continue for a longer period of time.

COVID-19 pandemian aikana on tehty enemmän etätöitä kuin koskaan ennen. Yleisesti ottaen etätyöskentely perustuu vapaaehtoisuuteen ja etätöitä tehdään vain osa-aikaisesti. Pandemian aikana etätyöskentely on kuitenkin ollut pakotettua ja kokoaikaista. Tästä syystä johtuen etätyöskentely globaalin pandemian aikana eriää voimakkaasti normaalista etätyöskentelystä. Työmotivaatiolla on merkittävä vaikutus työsuoritukseen, sillä se saa ihmiset toimimaan. Vahvasti motivoituneet henkilöt ovat tuotteliaampia ja tehokkaampia, ja siksi yritykset haluavat heidän työntekijöidensä olevan motivoituneita. Tämän tutkimuksen tarkoitus on ymmärtää, miten pitkäaikainen koronapandemian aikainen etätyöskentely on vaikuttanut työntekijöiden työmotivaatioon. Teoreettinen viitekehys keskittyy tämän tutkimuksen kahteen keskeiseen aiheeseen: etätyöhön ja työmotivaatioon. Etätyötä käydään läpi aikaisempien tutkimusten kautta, ja työmotivaatiota motivaatioteorioiden kautta, joista tämän tutkimuksen kannalta tärkein on itseohjautuvuusteoria. Tämä tutkimus on toteutettu laadullisin tutkimusmenetelmin. Aineisto on kerätty puolistrukturoitujen haastatteluiden avulla ja haastateltavia on ollut kahdeksan. Haastateltavat ovat kaikki suomalaisia milleniaaleja ja työskentelevät eri toimialoilla ja eri työtehtävissä. Yhteneväisesti kaikki on tehneet etätöitä ennen pandemiaa vähintään satunnaisesti ja enintään puolet työajasta. Kaikki on työskennelleet etänä täysaikaisesti pandemian aikana: maaliskuusta 2020 syyskuuhun 2021, jolloin tämä tutkimus on toteutettu. Kerätty aineisto on analysoitu temaattisin menetelmin ja tuloksia on verrattu muodostettuun teoreettiseen viitekehykseen. Tutkimustulokset osoittavat, että pandemian aikaisella pitkäaikaisella pakotetulla etätyöllä on ollut suurimmalle osalle negatiivinen vaikutus työmotivaatioon. Etäisyys kollegoista on vähentänyt yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja työtehtävät ovat olleet vähemmän mielenkiintoisia pandemiarajoitusten vuoksi. Vaikka kaikki pitävät etätyöskentelystä, suurimmalle osalle täysaikainen etätyöskentely ylittää etätyöskentelyn toivotun määrän. Osalle kuitenkin pandemian aikainen pitkäaikainen etätyöskentely on vaikuttanut työmotivaatioon positiivisesti lisääntyneen joustavuuden, tehokkuuden ja parantuneen työn ja vapaa-ajan tasapainon ansiosta. Yleisesti ottaen etätyöskentelyllä on ollut sekä positiivisia, että negatiivisa vaikutuksia työtyytyväisyyteen. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että osa, muttei kaikki, aikaisemmista etätyötutkimustuloksista on valideja myös pandemiaolosuhteissa. Tutkimustulokset osoittavat, että ihmiset sopeutuvat hyvin uusiin tilanteisiin aluksi, mutta negatiiviset vaikutukset ovat nähtävissä, kun epäoptimaalinen tilanne jatkuu pidemmän aikaa.
Description
Thesis advisor
Hekkala, Riitta
Keywords
work motivation, remote work, COVID-19, self-determination theory
Other note
Citation