Disabling Empowerment : The Powerless Subject in the Empowerment Rhetoric of Finnish Art Education

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
en
Pages
107
Series
Abstract
Tutkin suomalaisen taidekasvatuskeskustelun voimauttamisretoriikkaa, joka on osa laajempaa keskustelua kuvataidekasvatuksen ja terapeuttisuuden suhteesta. Tutkimusaineisto koostuu taidekasvatuksen piirissä tuotetuista voimauttamista ja voimautumista käsittelevistä kirjallisista teoksista ja artikkeleista. Suurin osa aineistosta käsittelee tai vähintäänkin sivuaa Miina Savolaisen Maailman ihanin tyttö –projektia ja voimauttavan valokuvan menetelmää, mutta niiden tarkastelemisen sijaan keskityn ainoastaan voimauttamisen ympärille muotoutuneisiin retorisiin käytäntöihin. Tutkielma nojaa kriittisen vammaistutkimuksen kysymyksenasetteluihin koskien vammaisuuden representaatioita. Tätä näkökulmaa täydentää Michel Foucault’n tulkinta psykiatrian historiasta sekä hänen teoriansa vallan ja tiedon suhteesta. Aineiston käsittelyssä sovellan kriittiseen diskurssianalyysiin pohjautuvaa retoriikka-analyysiä. Aineiston tulkinta keskittyy tapoihin, joilla voimautuja- ja voimauttajasubjektin sekä voimautumisprosessin kuvaukset kytkeytyvät vammaistutkimuksen kritisoimiin tapoihin, joilla vammaisuutta kaavamaisesti kuvataan ja käsitellään erilaisissa diskursseissa. Käsittelen vallan ongelmaa liittyen voimauttajasubjektin kykyyn tunnistaa voimautumisen tarve toisessa subjektissa ja tarkastelen voimauttamisretoriikan asettamia rajoituksia ja haasteita voimautujan subjektiuden ymmärtämiselle.

I approach the empowerment rhetoric of Finnish art education as a part of a broader dis- cussion on the relation between art education and therapeuticity. The data consists of arti- cles and works from the field of art education that explicitly discuss empowerment. A ma- jority of the data includes references to the Loveliest Girl in the World project and the method of Empowering photography, but the focus of this thesis is solely on the rhetorical conventions used in the representations of empowerment. The analysis is based on the sociocultural problematizations of disability posed by critical disability studies. This perspective is combined with Michel Foucault’s work on the history of psychiatry and on his theory of the relation of power and knowledge. The data is inter- preted through rhetorical analysis, which is based on critical discourse analysis. The data analysis examines how the portrayals of the empoweree, the empowerer, and the empowerment process adhere to certain discourses of disability that are considered problematic from the perspective of disability theory. I elaborate on the question of power with regard to the empowerer-subject’s ability to recognize the need for empowerment in another subject, and examine the problematic implications the empowerment rhetoric poses for understanding the subjectivity of the empoweree.
Description
Supervisor
Tavin, Kevin
Thesis advisor
Eisenhauer, Jennifer
Keywords
Disability studies, rhetoric, empowerment, power, well-being
Other note
Citation