Vahingossa vammaistaiteilijaksi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2018 Lehtoranta
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatus
Art Education
Language
fi
Pages
50
Series
Abstract
"Vahingossa vammaistaiteilijaksi" on taideperustaisella menetelmällä tehty Taiteen maisterin opinnäytetyö, joka ei sisällä erillistä arvioitavaa taiteellista osiota. Tutkimuskohteena on tekijän omakohtainen vammautuminen ja sen vaikutus niin omaan elämismaailmaan, kuin varsinaiseen taiteelliseen työskentelyyn. Tutkielman tavoitteena on syventää omaa ymmärrystä vammautumisesta ja vammaisuuden yhteiskunnallisesta merkityksestä, käyttäen hyödyksi omaa suhdetta taiteeseen ja sen tekemiseen. Opinnäyte pohtii normaalin merkitystä omien kokemuksien sekä valitun lähdemateriaalin kautta ja pyrkii vastaamaan kysymyksiin vammaisuuden kokemuksesta sekä käsitteestä. Lähteiksi on valikoitu sekä suomalaisia että ulkomaalaisia tekijöitä niin taiteen kuin taidekasvatuksen kentältäkin, mutta aiheen erityislaatuisuuden vuoksi on turvauduttu myös kentän ulkopuolisiin lähteisiin, niin kulttuuriantropologian kuin neuropsykologian puoleltakin. Tutkielman aineistoa ja tuloksia ovat maalaukset, joista osa on tehty ennen vammautumista ja osa vammautumisen jälkeen. Maalaukset ovat henkilökohtaisia välineitä pohdittaessa vammautumisen vaikutusta omaan kykeneväisyyteen. Laadullista tulosta on myös tutkielman synnyttämä hiljainen tieto. Opinnäytteen menetelmä on autoetnografinen ja näin ollen opinnäyte on henkilökohtainen sekä pohdiskelevaan sävyyn kirjoitettu, eräänlainen tarina omasta vammautumisesta.

"Accidentally disabled artist" is a master's thesis with art-based methodology, which does not include a separate artistic section to be evaluated. The object of the research is the personal disability of the author and its impact to own life world as well as on actual artistic work. The aim of the thesis is to deepen the own understanding of disability and the social significance of disability, utilizing my own relationship with art and making it. The thesis reflects the significance of normalcy through my own experiences and the chosen source material and tries to answer questions about the experience and the concept of disability. Both Finnish and foreign authors have been selected as sources in the fields of art and art education, but due to the special nature of the subject, sources outside the field have also been used, both in the field of cultural anthropology and neuropsychology The material and results of the thesis are paintings, some of which have been made before and some after I became disable. Paintings are personal tools for reflecting on the impact of disability to my own ability. The qualitative result is also the silent knowledge generated by the thesis. The method of the thesis is auto-ethnographic and therefore the thesis is personal as well as written in a thoughtful tone, a kind of story about one's own disability.
Description
Supervisor
Tuovinen, Taneli
Thesis advisor
Tuovinen, Taneli
Keywords
aivovaurio, vammaisuus, taideperustainen, autoetnografia, kissamaalaus, normaali
Other note
Citation