Infrastruktuuritoimenpiteiden vaikutukset linja-autoliikenteen liikennöinnin luotettavuuteen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Liikennetekniikka
Mcode
Yhd-7
Degree programme
Language
fi
Pages
89 + [68] s.
Series
Abstract
The reliability of bus traffic is one of the most important aspects of the trip along with travel time for bus passengers. Effects on travel time are often taken into account when estimating the effects of different infrastructure improvements, whereas effects on reliability are often forgotten. Monetary values of the time savings received from the improvements are used in cost-benefit analysis. Monetary value of improved reliability is often not included in cost-benefit analysis. The goal of this study was to find out the effects of different infrastructure improvements on bus traffic reliability and speed. The improvements included in this study were traffic signal priority, traffic circle, and bus lane, expanding the operating hours of bus lane, junction bypass, removal of a bus stop and removal of bus stop pocket. Values of time and reliability used around the world and methods for determining them were researched in the literature part of this study. The value of time for public transportation passenger is often determined by different enquiry studies. Value of time is either an absolute amount of money of a percentage of passengers wage. Value of reliability is often derived from value of time by using a reliability ratio. The value of reliability ratio varies in literature, but often it is between 0, 8 and 2. This study was conducted by comparing the driving times between bus stops before and after an improvement. These times were acquired from travel card system used in Helsinki metropolitan area. Average driving times and scatter were determined for trips between two stops where improvements had been made. The results of this study show that the effects of the improvements vary significantly. The results do not offer a universal solution for the effects of the improvements as the subjects were very unique. The study did show that signal priorities are most useful during daytime when traffic volumes are lower. Also traffic circles are proven to be very useful for secondary directions of intersection. In the future the research of effects of infrastructure improvements should focus on travel chains in order to see the true benefits for the users of public transportation. Also it would be ideal to define Finnish values for the reliability ratio and for the value of reliability. This way reliability can be added to cost-benefit analyses for infrastructure improvements.

Linja-autoliikenteen luotettavuus on matka-ajan ohella tärkeimpiä matkan osatekijöitä linja-autolla matkustaville. Arvioitaessa erilaisten infrastruktuuritoimenpiteiden vaikutuksia joukkoliikenteeseen arvioidaan usein toimenpiteiden vaikutukset matka-aikaan. Toimenpiteestä mahdollisesti saatavan aikasäästön yhteiskuntataloudellista arvoa käytetään toimenpiteen kustannus-hyötylaskelmissa. Mahdolliset vaikutukset luotettavuuteen ja luotettavuuden paranemisesta seuraavat yhteiskuntataloudelliset hyödyt jäävät usein pois laskelmista, joten toimenpiteiden kaikkia hyötyjä ei siis oteta huomioon. Tämän työn tavoitteena oli selvittää erilaisten infrastruktuuritoimenpiteiden vaikutuksia linja-autoliikenteen liikennöinnin luotettavuuteen ja nopeuteen. Tutkimuksessa tutkittuja toimenpiteitä olivat joukkoliikenteen liikennevaloetuus, kiertoliittymä, joukkoliikennekaista, joukkoliikennekaistan voimassaoloajan laajennus, liittymäohitus, pysäkin poisto ja pysäkkitaskun poisto. Työn kirjallisuusosassa selvitettiin maailmalla käytettäviä ajan ja luotettavuuden arvoja sekä keinoja niiden määrittämiselle. Joukkoliikennematkustajan ajan arvo määritetään usein erilaisilla kyselytutkimuksilla ja ajan arvona käytetään joko absoluuttista rahamäärää tai prosenttiosuutta palkasta. Luotettavuuden arvo johdetaan useimmiten ajan arvosta luotettavuuskerrointa RR käyttämällä. Luotettavuuskertoimelle löydettiin kirjallisuudesta suuresti vaihtelevia arvoja, mutta yleisimmin arvo sijoittui 0,8 - 2,0 välille. Tutkimus toteutettiin tutkimalla matkakorttiaineistosta saatavia pysäkkivälien ajoaikoja ennen ja jälkeen toimenpiteen. Aineiston avulla selvitettiin muutokset ajoaikojen keskiarvoissa ja keskihajonnoissa. Tutkimuksessa tutkittiin vain yksittäisiä pysäkkivälejä, joilla toimenpiteitä oli tehty. Tutkimuksessa kävi ilmi, että tutkittujen toimenpiteiden vaikutukset vaihtelevat suuresti. Tuloksista ei voitu johtaa yleistä ratkaisua toimenpiteiden vaikutuksille, sillä tutkitut kohteet olivat hyvin yksilöllisiä. Tuloksista voitiin kuitenkin päätellä, että liikennevaloetuudet hyödyttävät joukkoliikennettä parhaiten päiväaikaan, jolloin muun liikenteen määrä on vähäisempää. Lisäksi havaittiin, että kiertoliittymät hyödyttävät erittäin paljon sivusuunnan vasemmalle kääntymistä, kuitenkaan aiheuttamatta suuria haittoja muille suunnille. Tulevaisuudessa infrastruktuuritoimenpiteiden vaikutuksia tulee tutkia ennen kaikkea matkaketjujen mittakaavassa, jotta nähdään todelliset joukkoliikenteen käyttäjiin kohdistuvat vaikutukset. Lisäksi tulevaisuudessa olisi hyvä määrittää Suomessa käytettäväksi soveltuvat luotettavuuskertoimen ja luotettavuuden arvot, jotta myös luotettavuus saadaan mukaan yhteiskuntataloudellisiin laskelmiin.
Description
Supervisor
Luttinen, Tapio
Thesis advisor
Vanhanen, Kerkko
Holm, Markus
Keywords
infrastruktuuri, joukkoliikenne, luotettavuus, ajan arvo, luotettavuuden arvo, infrastructure, bus, mass transportation, reliability, value of time, value of reliability
Other note
Citation