Pääkaupunkiseudun yhdyskuntajätetilasto sekä kotitalouksien sekajätteen määrän ja laadun seurantamenetelmä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Vesihuoltotekniikka
Mcode
Yhd-73
Degree programme
Language
fi
Pages
115+27
Series
Abstract
Pääkaupunkiseudun alueelta ei ole olemassa ajan tasalla olevaa kattavaa tilastoa yhdyskuntajätteistä. Olemassa oleva jätemäärä- ja laatutieto on useissa eri paikoissa. Tämän työn tarkoituksena on ollut luoda pohja jätteiden tilastoimiselle pääkaupunkiseudulla. Tämä työ on kolmiosainen. Työn ensimmäisessä osassa tavoitteena oli tehdä pääkaupunkiseudulla syntyvän yhdyskuntajätetilaston pohja eli jätematriisi. Matriisissa käytettävien akseleiden sisältötarvetta selvitettiin kirjallisuustutkimuksella ja jätteiden tilastoinnista vastaavia viranomaisia haastattelemalla. Kolmiulotteisen jätematriisin akseleiksi valittiin jäteryhmät, jätteiden tuottajat ja käsittelymenetelmät. Matriisiin on tarkoitus kerätä vuosittain luotettavia ja vertailukelpoisia jätemäärätietoja. Tietojen avulla lasketaan mm. jätelajikohtaiset hyödyntämisasteet. Työn toisen osan tavoitteena oli testata matriisin toimivuutta kotitalouksien jätetietojen esimerkkitäytöllä. Kotitalouksien jätteiden käsittelijät selvitettiin mm. ympäristöhallinnon jätteiden seurantajärjestelmän avulla. Kotitalouksilta hyödynnettäväksi menevien jätteiden määrä selvitettiin kyselytutkimuksella jätteiden käsittelijöiltä. Matriisin esimerkkitäyttöön saatujen tietojen perusteella kotitalouksien jätteiden kokonaishyödyntämisaste vuonna 1999 täyttää vuodelle 2000 asetetun hyödyntämistavoitteen 50 %. Käytettäessä jätteiden tilastointiin matriisia voidaan jätteiden alueellista tuottajakohtaista hyödyntämisastetta arvioida tarkemmin kuin aiemmin. Työn kolmannen osan tavoitteena oli kehittää tutkimusmenetelmä kotitalouksien sekajätteen määrän ja laadun selvittämiseksi pääkaupunkiseutua edustavasti. Tutkimusmenetelmiä vertailtiin kirjallisuuden perusteella. Tutkimusmenetelmäksi valittiin otostutkimus. Otostutkimuksella on tarkoitus kerätä edustavia jäteotoksia pääkaupunkiseudun kotitalouksista. Kerätyt jätenäytteet lajitellaan käsin valittuihin jäteryhmiin. Otostutkimuksella selvitetään, miten erilaiset lajitteluvelvollisuudet ja vuodenaikojen vaihtelut vaikuttavat eri kokoisten kiinteistöjen sekajätteiden määrään ja laatuun. Lisäksi työssä on muodostettu laskentamenetelmä pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen ja erilliskerätyn biojätteen määrän laskemiseksi olemassa olevien tietojen perusteella. Matriisiin tietoja kerättäessä selvisi, että kaikilla jätteiden käsittelijöillä ei ole varmaa tietoa käsittelemiensä jätteiden määrällisestä jaosta tuottajaryhmiin. Lisäksi käsittelijälle saattaa tulla jätteitä laajemmalta alueelta kuin pääkaupunkiseudulta, jolloin pääkaupunkiseudun osuus jätteistä joudutaan usein arvioimaan kokonaismäärästä. Arviot perustuvat kuitenkin aina johonkin perusteltuun tietoon, joten matriisin tiedot kotitalouksien osalta ovat tällä hetkellä riittävät kokonaishyödyntämisasteen arviointiin. Tarkemman tiedon saanti yksittäisen jäteryhmien osalta edellyttää sekajätteen otostutkimuksia. Jätteiden tilastointia helpottaisivat punnitsevat jäteautot, joiden avulla voitaisiin kirjata kunkin kiinteistön tuottamat jätteet erikseen. Lisäksi käsittelylaitoksien punnituksen yhteydessä otettaviin tietoihin voitaisiin lisätä tieto jätteiden tuottajasta ja kunnasta. Alueelliset ympäristökeskukset keräävät jätteiden tilastotietoja jätteenkäsittelijöiltä. Lisäämällä jätteen tuottajaa ja kuntaa koskevat tiedot tähän kyselylomakkeeseen vähennettäisiin jätteiden tilastoinnista jätteen käsittelijöille aiheutuvaa lisätyötä.
Description
Supervisor
Kiuru, Heikki
Thesis advisor
Paavilainen, Jukka
Keywords
waste statistics, jätetilasto, household waste, kotitalousjäte, municipal waste, yhdyskuntajäte, quantity of waste, jätteen määrä, composition of waste, jätteen koostumus, YTV
Other note
Citation