Data flow and information management in energy production: Challenges related to the emissions allowance reporting process

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Sähköverkot ja suurjännitetekniikka
Mcode
S-18
Degree programme
Language
en
Pages
[9] + 59
Series
Abstract
The main objective of this thesis is to explore the best practices in the field of data and information management and additionally evaluate how these models and methods could best be exploited in the energy production business. The emissions reporting process is taken under closer examination due to its financial influence for the company and because of the interest presented towards it from the public and press. It has been noted that in functional organizations the strong independence of separate business units can create barriers blocking the flow of information from one business unit to another. This kind of silo-culture often results into functional stiffness and to underachievement of the organization as a whole. An overall trend of integrating the different information systems inside the company has been pointed out to be one of the most efficient ways of developing horizontal communication and improving of data handling and organizational information distribution in the future. The study points out that, the mishaps discovered in the data gathering of the emissions reporting process were mostly due to the lack of unified methods of information distribution within the company. Thus a new concerted data distribution model based on the concept of centralized information storage was created. In the new developed model all the information flow is directed from the data producer via centralized data storage to the final user of the information.

Tämän diplomityön tarkoituksena on selvittää tietojohtamisen ja tiedonhallinnan uusien menetelmien ja mallien tuomia mahdollisuuksia sekä arvioida niiden sopivuutta energian tuotannon tarpeisiin. Energian tuotannon päästöihin liittyvät taloudelliset vaikutukset yritykselle ja julkinen mielenkiinto päästöasioita kohtaan olivat asioita joiden perustella päästöraportointiprosessi otettiin yksityiskohtaisemman tarkastelun kohteeksi. Hierarkkisissa organisaatioissa liiketoimintayksiköiden vahva itsenäisyys voi muodostaa esteitä vapaalle tiedon siirtymiselle yksiköiden välillä. Tällaisen siilo-kulttuurin muodostuminen johtaa usein yrityksen toimintojen kangistumiseen ja kokonaistuottavuuden laskuun. Tulevaisuudessa yrityksen sisäisten tietojärjestelmien välisen integraation kehittäminen todettiin olevan yksi parhaista keinoista parantaa liiketoimintayksiköiden välistä tiedonsiirtoa ja kehittää yrityksen sisäistä informaation hallintaa. Työn aikana havaittiin yhtenäisen tiedonsiirtomallin puuttumisen olevan merkittävin syy virheellisen tiedon muodostumiseen päästöraportoinnin yhteydessä. Tämän perusteella lähdettiin kehittämään uutta keskitettyyn tietovarastoon perustuvaa tiedonhallintamallia päästötietojen hallintaan. Rakennetussa mallissa tieto siirtyy ilman välivaiheita tiedon tuottajalta keskitetyn tietovaraston kautta tiedon loppukäyttäjille.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Keywords
data handling, datan käsittely, information management, tietojohtaminen, energy production, energian tuotanto, CO2, CO2, emissions, päästöraportointi, reporting
Other note
Citation