Benefits of coordinated replenishment in an inventory management system

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Tietämystekniikka
Mcode
T-93
Degree programme
Language
en
Pages
70
Series
Abstract
Diplomityössä tutkitaan koordinoidun täydennyksen hyötyjä automatisoidussa täydennysjärjestelmässä, jota käytetään myymälän tai varaston tilauspäätösten tekemiseen. Koordinoitu täydennys tarkoittaa, että tilauspäätöksiä tehtäessä järjestelmä huomioi kaikki tietyn toimittajan tuotteet samanaikaisesti, tavoitteena alentaa tilaus- ja toimituskustannuksia tekemällä suuria tilauksia harvoin sen sijaan, että tehtäisiin pieniä tilauksia usein. Työ jakaantuu kahteen pääosaan, kirjallisuuskatsaukseen ja empiiriseen simulointitutkimukseen. Kirjallisuuskatsauksessa perehdyttiin koordinoidun täydennyksen ongelmaan sekä algoritmeihin, joita on esitetty ongelman ratkaisemiseen. Kirjallisuudesta löydettiin lukuisia algoritmeja vaihtelevin taustaoletuksin. Kirjallisuuskatsauksen perusteella toteutettiin kolme koordinoidun täydennyksen algoritmia, joiden suorituskykyä vertailtiin empiirisessä simulointitutkimuksessa ei-koordinoituun MRP-menetelmään. Simuloinnissa käytettiin syötteenä erään suomalaisen, maataloustarvikkeita ja maatalouskoneiden varaosia myyvän yrityksen keskusvaraston todellista kysyntädataa ja kustannusparametreja. Työn tärkein tulos on, että koordinoidun täydennyksen käyttäminen todellisessa täydennysjärjestelmässä ei välttämättä johda kustannussäästöihin. Testattujen algoritmien havaittuja ongelmakohtia olivat erityisesti kohonneet varastointikustannukset sekä huono saatavuustaso. Koordinoitu täydennys todettiin hyödyllisimmäksi, kun täydennyskustannukset ovat korkeat varastointikustannuksiin verrattuna, ja kun korkea saatavuus ei ole välttämätöntä.
Description
Supervisor
Syrjänen, Markku
Thesis advisor
Kärkkäinen, Mikko
Keywords
replenishment, täydennys, coordinated replenishment, koordinoitu täydennys, joint replenishment, täydennysmalli, material requirements planning, MPR, MPR, syklinen täydennysmalli, can-order policy, simulointi, cyclic policy, simulation
Other note
Citation