Value Network Analysis: A Framework and a Case Study

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
87
Series
Abstract
Diplomityö keskittyy verkostomaisen liiketoimintaympäristön analysointiin. Yritykset keskittyvät yhä kapeampaan toimintaan, omaan ydinosaamiseensa. Samalla yritykset ovat tulleet yhä enemmän riippuvaisiksi toisistaan ja omasta kyvystään toimia yhteistyössä näissä yhteisissä arvoa luovissa prosesseissa. Näin ollen monen yrityksen liiketoiminta muistuttaa yhä enemmän verkostoa ja siten jäsennelty tapa analysoida tällaisia verkostoja on tarpeen. Tutkimus hyödyntää tapaustutkimusmenetelmää. Se on suoritettu suomalaisessa teknologiaintensiivisessä yrityksessä ja sen yhdessä divisioonassa. Tutkimusongelmana oli löytää arvonluonnin keskeiset elementit, joiden avulla yritysverkostoja ja niiden arvonluontiprosesseja voidaan kuvata ja analysoida. Tutkimuskehys laadittiin kirjallisuustutkimuksen avulla. Kehyksen toimivuutta tarkasteltiin tapaustutkimuksella. Tapaustutkimuksen avulla saatiin syvällistä tietoa case-yrityksen liiketoimintaympäristöstä. Tutkimusongelma voidaan esittää seuraavien kysymysten avulla:. Mitä keskeisiä arvonluontiin liittyviä elementtejä voidaan löytää kolmesta kirjallisuusalueesta?. Mitkä ovat verkoston keskeiset toimijat ja minkälaiset suhteet niiden välillä on?. Mitkä ovat toimijoiden arvoa luovat toiminnot ja kuinka arvoa näiden toimijoiden välillä siirtyy?. Voidaanko verkolle löytää uusia arvonluontimahdollisuuksia, jotka voidaan toteuttaa yhteistyössä verkon toimijoiden kesken?. Tutkimuksen tavoitteet ovat: I Kehittää kirjallisuuteen perustuva markkinaympäristön kuvaus- ja analysointiviitekehys. 2 Tunnistaa ja ymmärtää verkon toimijoiden arvoa luovat aktiviteetit. 3 Kuvata verkon arvonluontiprosessi. 4 Tunnistaa uusia arvonluontimahdollisuuksia verkostolle. Tutkimus perustuu enimmäkseen laadulliseen tietoon, joka on kerätty kirjallisuudesta ja useiden haastatteluiden avulla valituista asiakasyrityksistä. `Tutkimus osoittaa, kuinka tärkeää on katsoa asiakassuhteita laajemmasta näkökulmasta perinteisen vaihdantaan perustuvaan kahdenvälisen näkökulman sijaan. Asiakassegmentointi ja avainasiakaspäällikkyydet pitäisi suunnitella asiakasverkostojen arvonluontiprosessien mukaan, jotka voidaan tunnistaa analysoimalla asiakkaiden muodostamaa verkostoa. Työn tuloksena tunnistettiin myös uusia arvonluontimahdollisuuksia tutkitulle verkostolle.
Description
Supervisor
Laamanen, Tomi
Thesis advisor
Tuominen, Hannu
Keywords
value-creating networks, arvoaluovat verkostot, customer orientation, asiakassuuntautuneisuus
Other note
Citation