Credit rating changes and long-term stock returns

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2009
Major/Subject
Finance
Rahoitus
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
73
Series
Abstract
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET: Tutkielma käsittelee yritysten joukkolainojen luottoluokitusten muutosten vaikutusta yritysten pitkän aikavälin osaketuottoihin. Tutkimuksessa luottoluokituksen muutoksen kokevien yritysten osaketuottoja vertaillaan muilla mittareilla samanlaisten yritysten osaketuottoihin. Yleisen analyysin lisäksi vastauksia pyritään löytämään jakamalla tutkimusaineisto pienempiin alaryhmiin muun muassa yritysten koon ja toimialan mukaan. TUTKIMUSAINEISTO JA –MENETELMÄT: Tutkimusaineisto koostuu yritysten pitkäaikaisten velkakirjojen luottoluokitusten muutoksista, joita julkaisevat luokittajat Moody’s, Standard & Poor’s ja Fitch. Luottoluokitusten muutokset on kerätty vuosilta 1990–2005 yrityksistä, jotka kuuluvat seitsemään merkittävimpään eurooppalaiseen osakeindeksiin. Luottoluokitusten muutokset on kerätty Reuters-tietokannasta. Luottoluokitusten muutosten vaikutukset seurataan mittaamalla yritysten osaketuottoja, jotka on kerätty DataStreamtietokannasta. Luottoluokituksen muutoksen kokevien yritysten osaketuottoja verrataan portfolioon, joka koostuu saman kokoluokan ja kirja-arvo per markkina-arvo-suhteen (book-to-market) omaavista yrityksistä. Tätä vertailua tehdään eri sijoitushorisonteille kolmesta kuukaudesta kolmeen vuoteen saakka. Tutkimustulosten vahvistamiseksi tutkimusaineistolle suoritetaan myös Fama- Macbeth regressio. TULOKSET: Tutkimus löytää näyttöä siitä, että luottoluokitusten laskut johtavat negatiivisiin ja tilastollisesti merkittäviin osaketuottoihin koko kolmen vuoden sijoitusperiodin ajalla. Negatiiviset osaketuotot kasvavat nopeasti ensimmäisen 12 kuukauden aikana, jonka jälkeen ne tasaantuvat seuraavaksi 24 kuukaudeksi. Suurimmat negatiiviset osaketuotot ilmenevät pienillä yrityksillä, kun taas pankeilla ilmiö ei ole merkittävä. Luottoluokituksen noston yhteydessä, tutkimus löytää pienempiä ja tilastollisesti vähemmän merkittäviä positiivisia osaketuottoja ensimmäisen kahdentoista kuukauden aikana, jotka heikkenevät pois seuraavan 24 kuukauden aikana.
Description
Keywords
Luottoluokitukset, Luottoluokittajat, Epänormaali tuotto, Fama-MacBeth regressio
Other note
Citation