Taidenäyttely tarinankertojana

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2021
Department
Major/Subject
Kuvataidekasvatus
Mcode
ARTS3017
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
39 + 3
Series
Abstract
Tutkimus keskittyy tarkastelemaan erään näyttelysuunnittelun perusvaiheita tarinankerronnallisista näkökulmista käsin. Tutkimus pohjautuu taideperustaiselle tutkimukselle, jossa oma taiteellinen työskentely ja sitä peilaava näyttelysuunnittelun teoria pyrkivät yhdessä vastaamaan tutkimuskysymyksiin: “Minkälaisilla erilaisilla keinoilla ja elementeillä voidaan tukea taidenäyttelyn tarinankerrontaa? ” sekä “Kuinka suunnitella ja toteuttaa oma narratiivi taidenäyttelylle Memento mori?” Tutkimuksen aineistona toimii erilaiset visuaaliset kuvamateriaalit, muistiinpanot, oma teoskokonaisuus sekä ripustussuunnitelmakuvat. Tutkimuksen pääasiallisena teoriapohjana on käytetty Jaana af Hällströmin teosta Näyttelyviestintä (2011) sekä Pam Lockerin teosta Basics Interior Design 02: Exhibition Design (2010). Tutkimusmenetelminä hyödynnetään erilaisia ideoinnin työkaluja, tilan valokuvaamista sekä digitaalista piirtämistä ja editointia. Koko prosessin ajan hyödynnetään työskentelyssä myös kokemuksen kautta opittua hallinnan menetelmää, jonka avulla näyttelysuunnittelun kaltaiset laajat kokonaisuudet pysyvät paremmin hallinnassa. Taiteellisten menetelmien ja lähdekirjallisuuden avulla tutkimus pyrkii esittämään lukijalle ne tilalliset ja audiovisuaaliset keinot, jotka vahvistavat näyttelyni tarinankerrontaa. Tutkimuksen produktion lopputuloksena on valmis ripustussuunnitelma taidenäyttelylle Memento mori, joka koostuu kahdeksasta suunnitelmaa avaavasta ripustuskuvasta. Näyttelyn teosvalinnat, tilan elementtien asettelu ja ripustus määrittelivät paljon yleisön liikkumista tilassa ja näin ollen myös tarinankerronnan punaista lankaa. Tarinankerronnan kannalta oli olennaista keskittyä suunnittelutyössä erityisesti yleisön ja tilan välisen suhteen luomiseen. Tätä suhdetta vahvistettiin luomalla tilaan tunteita herättävää ilmapiiriä sekä hyödyntämällä moniaistisia elementtejä, kuten audiovisuaalisuutta, näyttelytilan ripustuksessa. Tilallisten ratkaisujen ja elementtien lisäksi myös graafiset elementit, näyttelyyn liittyvät tekstit ja mainokset olivat osa taidenäyttelyn tarinankerrontaa.
Description
Supervisor
Slotte Dufva, Tomi
Thesis advisor
Slotte Dufva, Tomi
Keywords
näyttelysuunnittelu, narratiivisuus, taidemuseot, tilasuunnittelu, audiovisuaalinen viestintä, museoala
Other note
Citation