Pääomalainan konvertointi SVOP-rahastoon veroseuraamusnäkökulmasta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Yritysjuridiikka
Language
fi
Pages
33 + 7
Series
Abstract
Kun osakeyhtiön taloudellinen tilanne niin vaatii tai velkoja ja velallinen keskenään sopivat, voidaan pääomalainasaaminen konvertoida eli muuntaa osaksi velallisen yhtiön omaa pääomaa. Pääomalainasaamisen konvertointi on tyypillinen ratkaisu tilanteessa, jossa yhtiön omaa pääomaa halutaan nostaa ilman uusien varojen sijoittamista yhtiöön. Lainasaamisen (etenkin pääomalainan) konvertointi osaksi SVOP-rahastoa on suhteellisen yksinkertainen prosessi hallinnollisesti, mutta vero-oikeudellisesti konvertointi sisältää lukuisia merkittäviä yksityiskohtia. Tutkielman tarkoitus ei ole niinkään tarkastella konvertointiprosessia yhtiöoikeudelliselta luonteeltaan, vaan nimenomaisesti verokysymyksien näkökulmasta. Verotuksellisesti tarkasteltuna pääomalainan konvertoinnissa velkojan sekä velallisen tahoilla esiintyvien verokysymysten lisäksi tutkittavana on myös SVOP-rahaston myöhempi jako, sekä pääomalainan merkittävimmät verotukselliset elementit. Pääomalainan konvertointitilanteessa keskeiset verokysymykset liittyvät siihen, aiheuttaako konvertointi velalliselle yhtiölle tapahtumahetkellä realisoituvaa tuloa, ja kuinka konvertoidun pääomalainasaamisen menetystä tulkitaan velkojan omassa verotuksessaan. Konvertointia on myös edellä mainitun lisäksi mahdollista käyttää verosuunnittelun välineenä, josta työssä mainitaan muutamia keskeisiä elementtejä. Lukijan on kuitenkin hyvä sisäistää, että tyhjentävää vastausta konvertoinnin aiheuttamiin suoranaisiin veroseuraamuksiin on hankala antaa, sillä jokainen konvertointitilanne on luonnollisesti omanlainen kaikkine yksityiskohtineen. Tästä johtuen työn johtopäätöksiä käsitellään yleisellä tasolla, joista lopputulema saattaa mahdollisesti poiketa tilanteen muuttuessa.
Description
Thesis advisor
Peni, Laura
Keywords
pääomalaina, SVOP-rahasto, lainasaamisen konvertointi, verosuunnittelu, verotus, vero-oikeus
Other note
Citation