Väinö Linnan Puistokortteli – Perusparannuksen ideakilpailusta toteutukseen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 Ark A
Date
2014
Major/Subject
Maiseman suunnittelu ja rakentaminen
Mcode
MA-94
Degree programme
Language
fi
Pages
72 + 17
Series
Abstract
Diplomityö käsittelee Tampereella sijaitsevan Väinö Linnan puiston perusparannuksen suunnittelua ja toteutusta. Prosessi alkaa kunnostuksen ideakilpailulla. Voittava ehdotus ”Puistokortteli”, suunniteltu maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy:ssä, etenee yleissuunnittelun kautta uuden puiston toteutussuunnitteluun ja toteutukseen. Huonossa kunnossa olleen puiston perusparannuksen lisäksi yhtenä kilpailun tavoitteena oli luoda puistolle kirjailija Väinö Linnaan tai kaupunginosan historiaan liittyvä teema. Kilpailun järjestäjä ja suunnittelutyön tilaaja oli Tampereen kaupunki. Diplomityö sisältää suunnittelualueen analyysin, lähtökohtien tarkastelun sekä luonnoksia ja suunnitelmia kilpailun ja toteutussuunnittelun eri vaiheilta. Suuri osa työn materiaalista on luotu yksinomaan diplomityötä varten (muun muassa kaaviot ja illustroidut pohjapiirrokset). Väinö Linnan puisto sijaitsee Tampereella Amurin kaupunginosassa. Puisto on noin 0,9 hehtaarin laajuinen, ja sisältää kaupunginosan alueellisen leikkipaikan. Puistoa ympäröivät 70- ja 80-luvun asuinkerrostalot, joissa asuu kaiken ikäisiä asukkaita. Amurin kaupunginosaa kutsuttiin 1800-luvun lopulta 1960-luvulle asti puu-Amuriksi, silloisen yhtenäisen ruutukaavoitetun puutaloalueen takia. Väinö Linnan ensimmäinen koti Tampereella oli Amurissa, johon hänen kaksi ensimmäistä romaaniaan myös sijoittuvat. Kaikki puukorttelit, lukuun ottamatta yhtä, purettiin vaiheittain niiden ränsistyessä, ja tilalle rakennettiin kerrostaloja. Kahden vanhan puukorttelin tilalle rakennettiin nykyinen puistoalue, ja tiet sen ympärillä muutettiin puistokäytäviksi. Suunnitelma on saanut vaikutteita sekä puu-Amurista että Väinö Linnan teosten tapahtumista, aiheista ja tunnelmista. Vaikutteet ilmenevät puiston rakenteessa, materiaalivalinnoissa, istutuksissa ja toiminnoissa. Puiston rakenne viittaa puu-Amurin tyypilliseen korttelirakenteeseen, jossa asuinrakennukset muodostivat yhtenäisen suljetun rakennusvyöhykkeen pihojen ympärille. Pihoilla leikittiin, pelattiin pelejä, pidettiin kasvimaita ja eläimiä. Uuden puiston maastonmuodot ja kasvillisuusalueet sijoittuvat puiston reunoille, entisten asuinrakennusten paikoille ja muodostavat reunavyöhykkeen toiminnallisten piha-alueiden ympärille. Puiston käytävät jakavat pihan eri toiminta-alueisiin. Kilpailuvaiheen jälkeen suunnitelmaa on muokattu ja tarkennettu mm. asukkaiden ja tilaajan toiveita soveltaen. Asukkaiden mielipiteitä on vastaanotettu monessa prosessin vaiheessa. Puiston suunnittelussa painotettiin asukaslähtöisyyttä ja käyttäjäystävällisyyttä. Rakenteita ja istutuksia jouduttiin kustannussyistä karsimaan. Suunnittelun päälähtökohta, puu-Amurin kortteli, suojaisine, elävine sisäpihoineen on kuitenkin säilynyt läpi prosessin. Työn lopussa on diplomityötä varten erikseen jatkokehitetty suunnitelma, joka sisältää rakenteita ja istutuksia, joista jouduttiin luopumaan tiukan budjetin takia.

This thesis concerns the designing and the realisation of improving Väinö Linna Park in Tampere, Finland. The process starts with an ideas competition. The winning entry “Puistokortteli” (Park Block), designed in the landscape architecture office Näkymä Oy, continues with a general plan and finishes with the planning of the realisation and the actual realisation. In addition to improving the park in poor condition, one of the aims of the competition was to create a theme connected with the author Väinö Linna or the history of the district. The organiser of the competition and the client was the city of Tampere. The thesis contains an analysis of the site, an inspection of the premises and sketches and plans from different stages of the process. A large amount of the material is produced for the thesis alone (including the diagrams and the illustrated plans). The park of Väinö Linna, 0.9 hectare in size including the regional playground of the district, is situated in the district of Amuri in Tampere. The park is surrounded by residential blocks from the 70’s and 80’s, with residents of all ages. The district of Amuri was called puu-Amuri (wood-Amuri) from the end of the nineteenth century to the 1960’s because of its uniform area of wooden houses and grid plan. Väinö Linna’s first home in Tampere was in Amuri, where also his two first novels were situated. All the wooden blocks, except for one, were demolished in phases when they started decaying, and new apartment buildings were built in their place. Two of the old wooden blocks were turned into the present park area and the streets surrounding the park were turned into parkways. The design was influenced by both puu-Amuri and the events, themes and atmospheres in the works of Väinö Linna. These influences can be seen in the structure of the park, choice of materials, plantings and activities. The structure of the park refers to the typical block structure of puu-Amuri, in which the residential buildings formed a uniform closed zone around the yard. The yards were used as playgrounds and gardens and animals were held there. The landforms and planted areas in the new design are located on the border of the park, where there used to be buildings, creating a protective zone around the functional yard areas. The paths in the park divide the yard into areas of different activities. After the competition phase, the design has been modified and adapted according to the wishes of the inhabitants and the client. The inhabitants’ thoughts and opinions about the design have been received at many phases of the process. Changes were made in the design, with the objective to make the park as user friendly a solution as possible. Structures and plantings were removed due to the costs. The main starting point of the design, the puu-Amuri block, with its multifunctional, lively yards, has nevertheless remained throughout the process. The work ends with a plan which is further developed particularly for the thesis, including structures and plantings that were removed due to the tight budget.
Description
Supervisor
Sinkkilä, Jyrki
Thesis advisor
Perälä, Tiina
Keywords
puiston perusparannus, leikkipaikan suunnittelu, teemapuisto, Tampere, Amuri
Other note
Citation