Rakennesuunnittelijan tuottaman tietomallin BEC-määräluetteloiden luotettavuus betonielementtirakennuksen tarjousvaiheen määrälaskennassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-05-19
Department
Major/Subject
Rakennetekniikka
Mcode
R3001
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
111 + 48
Series
Abstract
Tietomallien käyttö rakennushankkeissa yleistyy jatkuvasti, mutta edelleen määrälaskentatyö tehdään piirustuksista mitaten ja käsin laskemalla. Tämä johtuu siitä, että tietomallipohjaisiin määräluetteloihin ei ole uskallettu luottaa. Tämän vuoksi rakennushankkeen tarjousvaiheessa tehdään paljon päällekkäistä työtä. Tämä diplomityö on empiirinen tutkimus, jonka tavoitteena on testata BEC-kehityshankkeessa tuotettujen betonielementtien tarjousvaiheen tietomallipohjaisten määräluetteloiden luotettavuutta. Aihealuetta tutkittiin rakennesuunnittelijan työn näkökulmasta. Tutkimuksessa käytettiin Tekla Structures -mallinnusohjelmiston 19.1-versiota. Luettelopohjien toimivuuden tutkiminen toteutettiin tapaustutkimuksena BEC-kehityshankkeessa tuotettujen mallinnusohjeiden mukaan mallinnetun esimerkkikohteen mallin pohjalta. Rakennemallista tuotettujen määräluetteloiden antamia määriä verrattiin tietomallista mitattuihin ja käsin laskettuihin määriin sekä IFC-mallista saatuihin määrätietoihin ja elementtitehtaan antamiin arvoihin. Näiden tietojen avulla arvioitiin luettelopohjiin määritettyjen toiminnallisuuksien luotettavuutta. Tutkimuksessa selvinneitä tarjousvaiheen BEC-määräluetteloiden tuottamien määrätietojen virhelähteitä olivat: mallintajan tekemä tai tietomallin tarkkuustasosta johtuva virhe, virhe mallinnusohjelmiston käyttöympäristössä, luettelopohjan toiminnoissa tai tietomallitoimituksessa ja ohjelmistovirhe. Luettelopohjien toiminnallisuuksien virheet olivat korjattavissa tai muutettavissa paremmin toimiviin toimintoihin. Osa virheistä raportoitiin tutkimuksen edetessä ohjelmistotoimittajalle tai luettelopohjien päivittämisestä vastaavalle taholle. Mallintajan tekemät virheet olivat vältettävissä huolellisella ja johdonmukaisella BEC-mallinnusohjeiden mukaisella mallinnustavalla. Tutkimustyössä pohdittiin myös jatkokehitysideoita määrätietojen virhelähteiden korjaamiseksi ja työ-kalujen hankalien käyttöominaisuuksien parantamiseksi. Projektikohtaisesti hankintakyselyt tehdään suunnitteluprosessin eri vaiheissa ja joissain tapauksissa hyvin keskeneräisillä suunnitelmilla. Jos tulevaisuudessa hankintaprosessissa tullaan käyttämään rakennesuunnittelijan tuottamia määräluetteloita tarjousten sitovina määrätietoina, tulisi tällöin tarjousvaiheen määrien vaaditun tarkkuustason oikeellisuuden tarkastaminen kuulua rakennesuunnittelijan tekemään laadunvarmistusprosessiin.

The use of building information models in construction projects is becoming increasingly commonplace; however, quantity take-off is still done by measuring from blueprints and calculating manually. This is a result from the unreliability of bills of quantities based on building information models. Due to this phenomenon, the tendering stage of construction projects frequently involves great quantities of overlapping work. This master’s thesis is an empirical study aiming to test the reliability of tendering stage building information model based bills of quantities of precast concretes produced in a BEC development project. The subject is approached from the viewpoint of a structural engineer, using Tekla Structures 19.1 for the research. The functionality of the bill layout is examined through a case study of an example project model created according to instructions produced in the BEC development project. The figures in the bill of quantities produced from the structure model are compared to the manually calculated quantities, the quantity information from the IFC model, as well as the quantities provided by the precast concrete factory. This information is subsequently used for evaluating the reliability of the functionalities based on the bill layout. The research identified several sources of error in the quantity information produced by BEC bills of quantities: errors made by the modeler or caused by the accuracy level of the information model, errors in the environment in which the modeling software was used, in the bill layout features or in the delivery of the information model, and software errors. The errors in the bill layout functionality could be repaired or the faulty functions could be replaced by better performing ones. Some of the errors were reported to the software provider or other parties responsible for the updating of bill layouts. Errors made by the modeler could have been avoided with careful and logical modeling according to the BEC instructions. This study also discusses suggestions for further development in order to eliminate the sources of error and improve the usability of the tools. Project based enquiries of procurements are made at different stages of the design process and, in some cases, with very incomplete designs. If the bills of quantities produced by the structural engineer are to be used as binding information in offers during the procurement process in the future, also verifying the correctness of the required accuracy level of the quantities should be included as part of the quality-ensuring process performed by the structural engineer.
Description
Supervisor
Koskela, Lauri
Thesis advisor
Anttila, Teemu
Kallio, Sini
Keywords
betonielementti, tietomalli, määrälaskenta, BEC, precast concrete, building information model, BIM, quantity take-off, BEC
Other note
Citation