Drive Arrangement Evaluations

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
en
Pages
83
Series
Abstract
Tämän tutkimuksen tavoite oli selvittää optimaalinen ratkaisu tulevaisuuden suuren vaahdotuskoneen käyttömekanismiksi kilpailun ja laitekoon kasvaessa. Käyttömekanismin tulee kyetä ajamaan sekoitinmekanismia prosessilietteessä vaikeissa ympäristöolosuhteissa ja kantaa voimat ja momentit, jotka syntyvät prosessilietteen sekoittamisesta. Työssä määritettiin tekniset ja taloudelliset vaatimukset käyttömekanismille huomioiden niin asiakkaan, valmistajan kuin käyttäjänkin tarpeet. Tarpeiden määrittämisen jälkeen etsittiin ja kehitettiin lukuisia eri käyttöratkaisuja. Asiakkaan, valmistajan ja käyttäjän tarpeet arvosteltiin haastattelemalla asiantuntijoita, joilla oli suoria kokemuksia asiakasrajapinnasta sekä käsitys asiakkaiden ja käyttäjien tarpeista ja toivomuksista. Potentiaaliset konseptit käyttöratkaisuksi arvosteltiin edellä mainituille tarpeille luodun tärkeysjärjestyksen mukaisesti kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa konseptit arvioitiin Pugh'n konseptivalinnan mukaisesti suhteessa tunnettuun referenssikonseptiin. Tämän jälkeen kyettiin eliminoimaan osa konsepteista ja parantamaan jäljelle jääneitä konsepteja. Jatkoon päässeitä konsepteja tarkennettiin ja ne arvioitiin QFD-analyysillä. Analyysin suorittaminen edellytti runsaasti tiedonkeruuta teknisistä ja taloudellisista seikoista. Tiedot kerättiin pääosin eri komponenttien toimittajilta ja valmistajilta. Asiakkaan kuitenkin ollessa taho, joka lopullisesti päättää laitteen hankinnasta, tutkittiin jatkoon päässeiden konseptien kokonaistaloudellisuutta asiakkaan näkökulmasta suorittamalla taloudellinen arviointi käytön elinkaarikustannuksista. Arviointien perusteella havaittiin, että luodulla uudella käyttöratkaisulla voidaan parantaa käyttäjien tyytyväisyyttä sekä alentaa asiakkaan kustannuksia. Työssä havaittiin myös, että käytön nopeussäädöllä on mahdollista optimoida sekä energiankulutusta että prosessin tehokkuutta. Nopeussäädön todellisten vaikutusten toteaminen vaatii kuitenkin vielä lisätestejä todellisissa prosesseissa. Työn tavoitteet saavutettiin.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Rinne, Antti
Keywords
Other note
Citation