Brändit yhdessä vai erikseen - Mikä on toimivin julkaisualustamalli monialaiselle mediatalolle verkossa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
fi
Pages
92 s. + liitt. 1 s.
Series
Abstract
In this Master Thesis, we research, if Talentum -which publish multiple media brands for professionals -should concentrate its news sites on internet. The research focus of this thesis was both from a technical and service point of view. In this thesis have been evaluated three different options: different sites on different technical platforms, different sites on one common master platform and all services on one common portal platform. The target of the research was to discover a site model that is high-performance and most worthwhile for customers and content producers. The material for the thesis is acquired through an extensive research of previous research, open interviews and semi structured questionnaires. The materials are processed by the means of the STOF model. This model provides a holistic view of business models with four interrelated perspectives: service, technology, organization and finance. As a result of this study, the best model for the Talentum is the master-model which provides technical harmony and differentiating services. The advantages of the master model are the low cost of maintenance and development, and the minding needs of both unique value promises and content producing units.

Tässä diplomityössä tutkitaan, kannattaako useita erilaisia ammattilehtiä julkaisevan Talentumin yhdistää uutissivustonsa internetissä. Tutkimuskohdetta lähestytään sekä tekniikan että palvelun näkökulmasta, ja vertailtavina vaihtoehtoina ovat erilliset sivut eri teknisillä pohjilla, erilliset sivut yhteisellä master-pohjalla ja yksi portaalisivu yhtenäisellä pohjalla. Työn tarkoituksena on löytää sivustomalli, joka on ylläpidon ja kehitystyön kannalta kustannustehokas ja samalla käyttäjien ja sisällöntuottajien kannalta toimivin. Kirjallisuuskatsauksen lisäksi aineistoa työhön kerättiin avoimilla haastatteluilla sekä puolistrukturoiduilla kyselylomakkeilla. Työkaluna aineiston liittämiseksi aiheeseen on käytetty STOF-mallia, jonka avulla voidaan evaluoida liiketoimintamallin elinkelpoisuutta ja tasapainoa neljän eri alueen kautta. Nämä alueet ovat palvelu-, teknologia-, organisaatio ja rahoitusalue. Työn lopputuloksena toimivin malli Talentumille on master-malli, eli tekninen yhtenäisyys mutta palveluiden erottautuminen. Master-mallin vahvuuksia ovat ylläpidon ja kehityksen kustannukset sekä eri arvolupausten ja sisällöntuotantoyksiköiden yksilöllinen huomioiminen.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Savolainen, Tomi
Keywords
news site, uutissivusto, portal model, portaalimalli, master model, master-malli, CMS, CMS, STOF, STOF, online-media, online-media, verkkomedia
Other note
Citation