Worn identities – Vuorovaikutteiset tekstiilit tulevaisuuden kehon jatkeina

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2016 Pouta
Date
2016
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Fashion and Collection Design
Language
fi
Pages
120 + 12
Series
Abstract
Kuinka elektroniikkaa voi integroida mekatroniikan tavoin oleelliseksi osaksi kudottua rakennetta, sekä millaisina muokatun ihmiskehon jatkeina vuorovaikutteiset tekstiilit voivat tulevaisuudessa toimia? Tämän opinnäytteen aihetta lähestytään sekä tutkimuksen että suunnittelun keinoin, ja työ jakautuu kirjalliseen sekä produktiiviseen osaan. Kysymyksiin etsitään vastauksia tutustumalla ihoon ja sen funktioihin, kehonmuokkaukseen sekä erilaisiin tulevaisuuden visioihin. Iho toimii rajapintana itsen ja ulkopuolen välillä. Ihon mahdollistama kaksisuuntainen kosketusaisti sallii meidän koskettaa sekä tulla kosketetuksi, ja auttaa meitä siten niin rakentamaan minuuttamme, kuin tarjoaa käyttöömme myös luotettavan tavan kerätä tietoa ympäristöstämme. Koskettaminen onkin ihmisen suosima tapa olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Ihon merkitys kehon ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen välikappaleena ei kuitenkaan rajoitu kosketusaistiin. Iho muun muassa viestii ulospäin kehon hyvinvoinnista, ja ihoa muokkaamalla voi myös esimerkiksi heijastaa omaa identiteettiään muiden nähtäväksi. Kehonmuokkausta on käytetty halki vuosituhansien eri tarkoituksiin, kuten viestimään yhteisön sisällä tai koristamaan kantajaansa. Viimeisten vuosikymmenien aikana kehonmuokkaus on alkanut haastaa kehon fyysisiä rajoituksia ja mahdollisuuksia, ja jo nyt kehonmuokkauksen menetelmät ja sen ympärillä tapahtuva tutkimus tarjoavat välineitä ihmiskehon ominaisuuksien laajentamiseen ennennäkemättömillä tavoilla. Tulevaisuudessa kehon ja identiteetin muokkaus tulee saamaan uusia, pitkälle edistyneempiä muotoja, jotka luovat pohjaa ihmisyyden perustavanlaatuiselle muuntumiselle. Transhumanistit ennustavat ihmisyyden siirtymistä tulevaisuudessa uusiin ulottuvuuksiin kehonmuokkauksen edetessä käsittämään myös tietoisuutemme laajentamista ja kurkottaessa kohti ikuista elämää. Produktiossa tehdään katsaus erilaisten science fiction-lähteiden luomiin tulevaisuuden skenaarioihin. Noiden aineistojen sekä kosketukseen ja kehonmuokkaukseen liittyvän taustatutkimuksen pohjalta työssä visioidaan yksi mahdollisuus transhumanistisesta ihmisestä psykofyysisenä kokonaisuutena, ja kuinka tuo muokattu keho voi olla vuorovaikutuksessa päälleen puettujen interaktiivisten tekstiilien kanssa. Vision avulla pohditaan ihmisen fyysisen kehon merkityksen muuntumista, mutta kuitenkin inhimillisten perustarpeiden, kuten kosketuksen kaipuun muuttumattomuutta, ja kuinka tuo heijastuu tulevaisuuden käyttöliittymäsuunnitteluun. Produktion konkreettinen lopputulos on kokoelma vuorovaikutteisia kankaita, joiden funktiot perustuvat tuon vision muokatun kehon ja siihen kosketuksissa olevien tekstiilien väliselle vuorovaikutukselle. Kokoelman toteutuksessa tutkitaan menetelmiä elektronisten komponenttien integroimiseksi kudottuihin kankaisiin, ja kokoelman eri kankaiden yhdistelyä toisiinsa kulloinkin erilaisia toimintoja sisältävän virtapiirin muodostavaksi kangaskokonaisuudeksi. Opinnäytteen produktioon liittyen on julkaistu kaksi artikkelia, ensimmäinen ”Weaving Electronic Circuit Into Two- Layer Fabric” vertaisarvioidussa ISWC 2015-konferenssissa, toinen “Flexible wire-component for weaving electronic textiles” vertaisarvioidussa ECTC 2016-konferenssissa, sekä jätetty patenttihakemus ”Method for detecting touching of a capacitive sensor structure, and a capacitive sensor structure” kesäkuussa 2015.

How electronics can be integrated seamlessly into woven structures, and how interactive textiles can be used as extensions and transformers of modified future bodies? The Topic is examined through a background research and a design process, and the thesis consists of two parts, a theoretical part and a practical production. The questions are explored through focusing on following topics: skin and it’s functions, body modification, and different kind of future scenarios. The meaning of skin and touch is crucial for our wellbeing. Skin works as a barrier between the self and the exterior world, and is essential for the development of identity. The two-directional nature of the sense of touch provides us with a reliable way to gather information from our surroundings. The meaning of skin as a site of interaction is not only limited to the sense of touch: skin is also a medium of communication where identity can be reflected. Body modification has been used throughout millennia to communicate cultural identities, and a myriad of other purposes. The thesis examines body modification among different cultures through time, and presents a categorization of different reasons and methods used for modifying the body. During the last few decades body modification has begun to challenge the body’s physical limits and possibilities in new ways never done before. Recent research presents various new and advanced technologies to be applied to expand the abilities of the human body and pave the way for a fundamentally altered humanity. Transhumanists even predict that humanity will proceed into new realms where cognitive skills are upgraded and enhanced bodies reach towards immortality. The production explores the possibilities of interactive textiles as extensions of future transhumanist bodies. Based on transhumanist utopias and science fiction dystopias, and the background research one possible future is created. Within this future a body as a psycho-physical entity is presented, as well as interactions between that modified body and the clothes it is wearing. This future vision speculates as to how the meaning of the human body as we know it will alter, but also how the fundamental need for touch will remain the same and how that reflects to the user interface design of the future. The outcome of the production is a collection of interactive textiles for that possible future body. Related to this production, an article, ”Weaving Electronic Circuit Into Two- Layer Fabric ” was published in ISWC2015 conference, an article “Flexible wire-component for weaving electronic textiles” was published in ECTC 2016 conference and a patent application ”Method for detecting touching of a capacitive sensor structure, and a capacitive sensor structure” was filed.
Description
Supervisor
Salolainen, Maarit
Thesis advisor
Mikkonen, Jussi
Kääriäinen, Pirjo
Keywords
interaktiiviset tekstiilit, kudonta, kosketus, identiteetti, kehonmuokkaus, transhumanismi
Other note
Citation