Tuotteistettu tehtäväsuunnitelma

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
79 s. + liitt.
Series
Abstract
Perinteisesti rakennustyömailla on töiden suunnitteluun käytetty viikkosuunnitelmia, joissa tehtävien suunnittelu on rajoittunut vain lähitulevaisuuden suunnitteluun. Viikkosuunnitelmien avulla ei pystytä ohjaamaan riittävän tarkasti yksittäisiä tehtäviä eikä varmistamaan tuotannon etenemistä kokonaisuudessaan, vaan tähän on käytettävä yksittäisten tehtävien kokonaissuunnittelua. Tutkimuksen lähtökohtana oli kehittää Skanska Talonrakennus Oy:n tuotannon johtamiskulttuuria työtehtävien tarkennetun suunnittelun avulla. Diplomityön päätavoitteena oli kehittää rakennushankkeen keskeisimmille työlajeille tuotteistettu tehtäväsuunnitelmalomake. Tehtäväsuunnitelmalomake kehitettiin kaikkiaan 13 eri työlajille. Periaatteena kehitetyissä tehtäväsuunnitelmissa on, että niitä voidaan käyttää sekä aliurakoiden valvontaan ja laadunvarmistukseen että omana työnä toteutettavien työlajien ohjaukseen. Kehitetyillä tehtäväsuunnitelmilla pyritään luomaan katkeamaton ketju hankinnan ja työlajin luovutuksen välille. Tehtäväsuunnitelma on työmaatuotannon johtamisen väline, jolla tehtävästä aiheutuviin kysymyksiin, ongelmiin ja vaihtoehtoihin voidaan hakea ratkaisuja. Tehtäväsuunnitelmat laaditaan yksittäisistä työtehtävistä ja niiden avulla pyritään varmistamaan tehtävien toteutus siten, että tehtävälle asetetut kustannus- ja aikataulutavoitteet sekä valmiin työn laatuvaatimukset täyttyvät. Tehtävän riskianalyysi laaditaan ottaen huomioon työmaan kohdekohtaisuus sekä työturvallisuus ja ympäristöasiat. Tavoitteena on kaikilla organisaatiotasoilla systemaattinen oman työn ja vastuualueen suunnittelu. Tehtäväsuunnitelman laatiikin aina kyseisestä työvaiheesta toteutusvastuussa oleva henkilö. Koska asiakirjoihin vakioitiin osa sisällöstä, tulee kiinnittää huomiota siihen, että kyseisen työmaan erityisvaatimukset käsitellään riittävän tarkasti.
Description
Supervisor
Kankainen, Jouko
Thesis advisor
Kolhonen, Riku
Keywords
task plan, tehtäväsuunnitelma, production management, tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus, production planning, laatupiiri, production control, quality circle
Other note
Citation