Kysynnän jouston potentiaali eri sähkönkäyttäjäryhmissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-06-12
Department
Major/Subject
Energy Systems and Markets
Mcode
ELEC3048
Degree programme
Master's Programme in Advanced Energy Solutions
Language
fi
Pages
46
Series
Abstract
Energiamurroksen sekä geopoliittisen tilanteen takia Suomen sähköjärjestelmä on kohtaamassa uudenlaisia haasteita. Sähköntuotannon joustavuuden väheneminen vaatii sähköjärjestelmän tasapainon ylläpitämiseksi joustoa muista lähteistä. Näistä lähteistä yksi on kysynnän jousto. Kysynnän jouston kehittämiseksi on kuitenkin tärkeää tietää nykyinen potentiaali. Suomessa sähkönkuluttajat voidaan jakaa kolmeen ryhmään: teollisuus, kotitaloudet sekä palvelut ja julkinen sektori. Kysynnän jouston keinot ja sähkönkulutustottumukset vaihtelevat sähkönkäyttäjäryhmien välillä, joten on mielekästä tutkia niiden potentiaalia erillään toisistaan. Lisäksi diplomityössä esitellään Suomen sähkömarkkinat, kysynnän jouston perusteet sekä sähkönkäyttäjäryhmien mahdollisuudet kysynnän joustolle. Sähkönkäyttäjäryhmien kysynnän jouston potentiaalia on tässä diplomityössä tutkittu vain Suomen osalta ja kysynnän joustossa keskitytään sähkön kysynnän joustoon. Diplomityö on suoritettu kirjallisuuskatsauksena ja kysynnän jouston potentiaalien tutkimuksen lähteinä on käytetty aiempia eri sähkönkäyttäjäryhmien potentiaalia tutkivia artikkeleita. Muuten diplomityössä on käytetty artikkeleita, kirjoja, tilastoja sekä verkkoaineistoa. Suomen sähköjärjestelmässä joustoa löytyy kysynnän joustoa eri sähkönkäyttäjäryhmistä hyvin. Asumissektorilta löytyy noin 1800 - 1900 MW kysynnän jouston potentiaali. Teollisuussektorilla potentiaalia on noin 1360 MW. Palvelut ja julkisen sektorin potentiaali tuottaa järjestelmään noin 1250 - 1500 M W kysynnän joustoa. Yhteensä Suomessa on siis noin 4410 - 4760 M W kysynnän jouston potentiaalia. Kysynnän joustoa on tämän tutkimuksen perusteella tarpeeksi Suomen tämänhetkisiin tarpeisiin, mutta tarkempia tutkimuksia aiheesta olisi hyvä tehdä, jotta tuloksista saisi tarkempia ja varmempia.

The energy transition and the geopolitical situation are causing new challenges for the Finnish power system. The electricity supply side is losing capacity to create flexibility in the system, which implies that the flexibility must come from other sources. One of these sources is demand side response. However, the development of demand side response requires knowledge of the current potential. In Finland, electricity consumers can be divided in three electricity consumption groups, which are industry, housing, and services and the public sector. Electricity consumption practices and demand side response means vary between the electricity consumption groups. Thus, it is sensible to examine them separately. In addition, this Master’s Thesis explores Finnish electricity markets, demand side response basics, and demand response possibilities for different electricity consumption groups. This Thesis focuses in Finland alone and only researches electrical demand side response when studying the demand side response potential of different electricity consumption groups. This Master’s Thesis is a literature review. The sources for concluding the demand side response potential are earlier articles exploring demand side response potentials. Besides, the sources of this Thesis are articles, books, statistics, and online materials. There is a favorable amount of demand side response in the Finnish power system. The housing sector holds a demand side response potential of around 1800-1900 MW. The industry sector has a potential of around 1360 MW. The services and public sector produces around 1250-1500 MW of demand side response to the power system. In total, there is 4410-4760 MW of demand side response potential in Finland. According to this Thesis, there is enough demand side response potential for the need of Finland now. However, there is a demand for more detailed research on the subject to reach more accurate and definite results.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Lehtonen, Matti
Keywords
kysynnän jousto, potentiaali, sähkönkäyttäjäryhmät, Suomi
Other note
Citation