Evaluation and Adaptation of Computer-Aided Requirements Management

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
T-76
Degree programme
Language
en
Pages
iv + 96
Series
Abstract
Vaatimukset muodostavat jokaisen projektin pohjan. Ne määrittelevät, mitä eri sidosryhmät odottavat järjestelmältä ja kuinka järjestelmä täyttää nämä odotukset. Vaatimusten määrittely on ohjelmistotuotannon osa-alue, jonka tehtävänä on järjestelmän vaatimusten tuottaminen. Vaatimusten määrittelyyn kuuluu myös vaatimustenhallinta, joka sisältää seuraavat osa-alueet: vaatimusmuutosten hallinta, vaatimusten versiohallinta, vaatimusten tilan seuranta sekä vaatimusten ja muiden työtulosten välisten sidosten hallinta. Vaatimustenhallinnan helpottamiseen ja tehostamiseen on tarjolla monia ohjelmistotyökaluja. Tällaisen työkalun hankintaan ja valintaan liittyy kuitenkin muutamia ongelmia. Miten kyseinen työkalu auttaa vaatimustenhallintaa? Mitä ominaisuuksia työkalulta vaaditaan, jotta sen käyttö olisi järkevää? Mitä ongelmia saattaa ilmetä työkalun käyttöönotossa? Näihin kysymyksiin tullaan vastaamaan tässä työssä. Työssä verrataan tavanomaista dokumenttipohjaista vaatimustenhallintaa työkaluavusteiseen hallintaan. Osana työtä listataan molempien tekniikoiden etuja ja haittoja sekä pohditaan, miten nämä voitaisiin parhaiten yhdistää. Lisäksi laaditaan kattava lista työkalulle asetetuista vaatimuksista, jotka jokaisen vaatimustenhallintatyökalun tulee täyttää. Työssä tutkitaan myös työkalun käyttöön ja käyttöönottoon liittyviä ongelmatilanteita sekä esitetään ratkaisuja näiden selvittämiseen. Käytännön toteutuksena tehdään kattava analyysi Rational Softwaren tarjoamasta RequisitePro vaatimustenhallintatyökalusta. Tämän lisäksi tuotetaan myös suunnitelma työkalun mukauttamisesta Suomen IBM:n vaatimustenhallintaprosesseihin.
Description
Supervisor
Peltomäki, Tapio
Thesis advisor
Salonen, Reijo
Keywords
requirements management, vaatimustenhallinta, requirements management tool, vaatimustenhallintatyökalu, software development, ohjelmistokehitys, computer-aided requirements management, tietokoneavusteinen vaatimustenhallinta, document based requirements management, dokumenttipohjainen vaatimustenhallinta, Rational RequisitePro, työkalun käyttöönotto, tool adaptation, työkalun arviointi, tool evaluation
Other note
Citation