Valtion yhteishankintayksikön kehittäminen asiakkaidensa toimitilapalveluiden kilpailuttajana

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
106
Series
Abstract
Julkiset hankinnat tulee Suomessa kilpailuttaa. Valtion julkisten hankintojen arvo vuosittain on noin 4 387 miljoonaa euroa. Toimitilapalvelut ovat julkisella sektorilla merkittäviä tukipalveluja, joita on viime vuosina enenemissä määrin ulkoistettu. Toimitilapalveluiden kilpailuttaminen julkisena hankintana vaatii omaa erikoisosaamistaan. Tässä osaamisessa on julkisella sektorilla puutteita, koska toimitilapalvelut ovat perinteisesti tuotettu itse. Toimitilapalveluilla on omat mm. sijaintiin liittyvät erityispiirteensä, jotka kilpailuttamisessa tulee ottaa huomioon. Lisäksi julkisia hankintoja ohjaa laki julkisista hankinnoista sekä kynnysarvoasetus, joten julkisten hankintojen suorittaminen yleensäkin vaatii oman osaamisensa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten valtion virastot ja laitokset sekä muut valtion hankintayksiköt voisivat keskitetysti hankkia toimitilapalveluja. Lähtökohtana tutkimuksella on ollut valtion yhteishankintayksikön, Hansel Oy:n, kehittäminen asiakkaidensa toimitilapalveluiden hankkijana. Tutkimus on suoritettu kirjallisuusselvityksenä, tapaustutkimuksena sekä havainnointitutkimuksena, jonka lisäksi on haastateltu valtion virastojen edustajia sekä alan palveluntuottajia. Tutkimuksen tuloksena on esitetty valtion yhteishankintayksikölle uusi tapa hankkia toimitilapalveluja asiakkailleen. Hansel Oy:hyn muodostetaan oma toimitilapalvelut-palvelusalkku, jonka kautta valtion virastot ja laitokset sekä muut valtion hankintayksiköt voivat hankkia toimitilapalveluja uuden puitejärjestelymenettelyn kautta. Hansel Oy toimii toimitilajohtamiskonsulttina siten, että sen johtamisvastuu on rajattu tutkimuksessa esitettyyn sopimustenhallinnan sisältöön. Tutkimuksen tuloksena on kuvattu toimitilapalveluiden kilpailuttamiselle ja sopimustenhallinnalle oma ansaintalogiikka.
Description
Supervisor
Leväinen, Kari I.
Thesis advisor
Kuurne, Heikki
Siltala, Mika
Keywords
facility management, toimitilajohtaminen, facility management services, toimitilapalvelut, contracting out, kiinteistöpalvelut, public procurement, käyttäjäpalvelut, julkiset hankinnat, ostopalvelut, ulkoistaminen
Other note
Citation