Distribution model for a hybrid print and messaging software product portfolio and a measurement framework for product distribution management

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Tietotekniikka
Mcode
Tik-86
Degree programme
Language
en
Pages
xii + 137 s. + liitt.
Series
Abstract
This thesis was done to Helsinki Institute for Information Technology and the practical setting was executed in mElement Oy. The aim of this study is to examine different strategic tools to model software product distribution in the company's environment and to build a model of the business environment and distribution alternatives for further strategy development. In the literature part of this study, the most common strategic tools were intoduced and their applicability to the modeling taks were analysed. Also different types of distribution alternatives and their business models and pricing models were discussed and compared. The literature study was supplemented with a review of current communication and collaboration oriented business concepts and value chains found in the industry. Finally the literature part of this thesis ends with an overview of the company's product strategy and description of the product portfolio and its value propositions to different segments. The experimental part of the study began with a distribution model design for three different targeted markets and integration trends for these market trends were identified. The distribution model was built based on the selected strategy tools from literature part. To asses the model accurary and to gain feedback for the future implementation of the distribution model was accomppanied with a developed measurement framework for analysing individual distribution channels. The individual distribution scenarios were analysed with the measurement framework and cumulative cash flow analysis. The simulation results were developed further to an implementation plan for the company. The strategic effects of the distribution decisisions and their interrelations were also discussed. The analysis of the distribution model and using the developed measurement framework the demand for establishing a direct distribution was identified. However it was also clear from the simulations that the direct distribution was not able to reach sufficient product velocity to ensure sufficient return for the investment even with the lowest distribution channel cost structure due to the inferior reachable market. Also the Internet-based distribution channels were seen insufficient to cope with the solution complexity. The telecommunication operator and systems integrator channels were seen as optimal distribution channals, but only when the market evolves further and the demand increases. Finally, based on the measurement framework simulations the recommendations for further distribution strategy development was given in conclusions and analysis part and the applicability of the approach was analysed. The proposed direct and telecom-related distribution alternatives are clearly more viable options than direct, distributor or internet based distribution channels.

Tämä diplomityö on tehty Helsinki Institute for Information Technology:iin ja työn kokeellinen osa on tehty mElement Oy:ssä. Työn tavoitteena on ollut tarkastella erilaisia strategiatyökaluja ja niiden soveltuvuutta ohjelmistojakelun mallintamiseen yrityksen ympäristössä ja rakentaa malli yrityksen liiketoimintaympäristöstä ja mahdollisista jakeluvaihtoehdoista myöhempää liiketoimintastrategian kehitystä varten. Työn kirjallisuusosassa on tarkasteltu yleisimpiä strategiatyökaluja ja analysoitu näiden työkalujen käytettävyyttä yrityksen jakelun mallintamiseen. Myös erityyppisten jakelukanavien liiketoiminta-ja hinnoittelumalleja on analysoitu. Kirjallisuusosaa on täydennetty nykyisissä kollaboraatio- ja viestintäjärjestelmissä käytettävien liiketoimintakonseptien ja arvoketjujen katsauksella. Kirjallisuusosan lopuksi on esitelty yrityksen tuotestrategia ja tuoteportfolio sekä analysoitu yksittäisten tuotteiden arvolupauksia eri asiakassegmentteihin. Työn kokeellisessa osassa on rakennettu jakelumalli kolmen eri teollisuudenalan yhtymäkohtaan ja on analysoitu erilaisia integraatiotrendejä näissä markkinoissa. Jakelumalli on rakennettu kirjallisuusosassa tunnistetuilla strategiatyökaluilla ja mallin tarkkuutta ja palautetta varten on rakennettu mittaristo, jolla on mahdollista seurata yksittäisiä mallin kanavia. Yksittäiset jakelukanavat on analysoitu mittariston avulla ja jakelukanavista on tehty kumulatiiviset kassavirta-analyysit. Simulaatiotuloksia on viety eteenpäin yrityksen jakelusuunnitelmaksi asti. Työssä on myös analysoitu erilaisten jakelupäätösten vaikutuksia ja riipuvuuksia. Jakelumallin analyysin ja mittariston perusteella identifioitiin tarve suorille asiakassuhteille. Kuitenkin simuloimalla todettiin, että suorilla asiakaskontakteilla yritys ei saa riittävää laajuutta tuotteiden jakeluun, vaikka suoramyynti on kaikista simuloiduista kanavista kannattavinta. Työssä on myöskin todettu, että Internet-pohjainen jakelu tuotteille ei ole kannattavaa tuotteiden teknisen monimutkaisuuden takia. Tietoliikenneoperaattorit ja järjestelmäintegraattorit todettiin parhaiksi kanaviksi kehittyneille markkinoille. Lopuksi työssä on annettu ehdotuksia tuotteiden jakelustrategian jatkokehitystä varten. Lisäksi on analysoitu mallin ja mittariston soveltuvuutta käytäntöön. Suoramyynnin, tietoliikenneoperaattoreiden ja järjestelmäintegraattoreiden kautta tapahtuva vaiheittainen tuotejakelu todettiin selvästi kannattavammaksi kuin pelkkä suoramyynti tai jakelijoiden tai verkon yli tapahtuva tuotemyynti.
Description
Supervisor
Mäntylä, Martti
Keywords
Other note
Citation