Arvioinnin laatu korvausarviointitoimituksissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-10-30
Department
Major/Subject
Kiinteistötekniikka
Mcode
M3007
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
48+3
Series
Abstract
Maanmittauslaitos suorittaa suurimman osan Suomessa tehtävistä lunastus- ja korvausarviointitoimituksista, joissa puututaan perustuslaissa taattuun omaisuudensuojaan. Maanmittauslaitos on laatinut kiinteistötoimituksissa suoritettavaa kiinteistöarviointia ohjeistamaan Toimitusarvioinnin laatumallin, jossa määritetään kiinteistötoimituksien kiinteistöarvioinnin laadulliset kriteerit. Diplomityön tavoitteena oli selvittää, suoritetaanko Maanmittauslaitoksen toimitusinsinöörien korvausarviointitoimituksien yhteydessä tekemä kiinteistöarviointi Toimitusarvioinnin laatumallin määrittelemällä tavalla. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena otantatutkimuksena vertaamalla korvausarviointitoimituksien kiinteistöarviointeja Toimitusarvioinnin laatumallin pohjalta laadittuun kriteeristöön. Lisäksi kiinteistöarviointeja verrattiin Kansainvälisien arviointistandardien pohjalta laadittuun Keskuskauppakamarin laadunarviointimalliin. Lisäksi arviointiohjeistuksien eroavaisuuksia tarkasteltiin. Tutkimusaineisto koostui sadasta Maanmittauslaitoksen toimitusinsinöörien tai lunastustoimikunnan suorittamasta korvausarviointitoimituksesta ja niiden kiinteistöarvioinneista. Toimitusarvioinnin laatumalliin verrattaessa korvausarviointitoimitusten yhteydessä suoritetun kiinteistöarvioinnin suurimmat puutteet havaittiin arvioitavan kohteen kuvauksen, markkina-analyysin ja arvion tarkkuuden käsittelyssä. Myös arviointimenetelmän perusteluissa ja korvausperusteiden määrittelemisessä havaittiin puutteita. Keskuskauppakamarin laadunarviointimalliin verrattaessa korvausarviointitoimitusten kiinteistöarvioinnin suurimmat puutteet koskivat arvon perustan ja arvioinnin arvohetken määrittelyä. Tutkimustulosten perusteella Maanmittauslaitoksen suorittamien korvausarviointitoimitusten kiinteistöarvioinnin laatua olisi mahdollista parantaa kiinnittämällä huomiota Toimitusarvioinnin laatumallissa määriteltyjen laatukriteerien tarkempaan noudattamiseen. Mikäli toimitusarviointia halutaan saattaa enemmän Kansainvälisien arviointistandardien mukaisiksi, tulisi erityisesti arvioinnin arvon perustaan ja sen määrittelyyn kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.

National Land Survey of Finland (NLS) performs most of the expropriation and valuation proceedings in Finland, which intervenes with the constitutionally guarenteed real estate protection. In Finland, valuation proceedings are carried out by an expropriation committee, which consist of a supervisory engineer, who is acting as a chairman of the committee, and two lay members. NLS has prepared quality model concerning real estate valutions done in valuation proceedings. Quality model defines criteria for valuation process. The aim of the thesis was to find out whether the real estate valuations carried out by expropriation committees were performed in the manner of quality model. In addition, it was investigated if the real estate valuations were performed according to the valuation process defined by Finnish Chambers of Commerce (FCC). FCC's valuation process is based on valuation process defined in the International Valuations Standards (IVS). Differences between NLS's quality model and valuation process defined by FCC were also reviewed. The research was carried out as a qualitative sampling survey. Research material consisted of one hundred valuation proceedings and their real estate valuations. Compared to NLS's quality model, the greatest deficiencies observed concerned the description of valuated real estate, market analysis and accuracy of the valuation. There were also shortcomings in the justification of the valuation method and in defining compensation criteria. Compared to valuation process defined by FCC, the biggest shortcomings concerned the determination of the basis of value and date of valuation. Based on the results of the research, it would be possible to improve quality of the real estate valuation done by expropriation committees by paying more attention to the criteria defined in the NLS's quality model. To make the valuation process more aligned with International Valuation Standards, especially determination of the basis of value should be given more attentation.
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Hiironen, Juhana
Keywords
kiinteistöarviointi, korvausarviointi, kansainväliset arviointistandardit, arviointiprosessi
Other note
Citation