Säätiöiden saama hyöty tilintarkastuksesta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Accounting
Language
fi
Pages
91+5
Series
Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, hyötyvätkö suomalaiset säätiöt tilintarkastamisesta, ja jos, niin miten. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli vertailla säätiöitä yhdistyksiin ja yrityksiin hyötyjen suhteen. Tutkimuksen kohteena olivat kaikki säätiörekisterissä olevat Suomessa toimivat säätiöt. Tutkimuksen teoreettisina viitekehyksinä ovat agenttiteoria sekä tilintarkastuksen yhteiskunnallista merkitystä käsittelevä viitekehys. Tutkimuksen pääasiallinen tutkimusote on laadullinen, perustuen asiantuntijoiden teemahaastatteluihin. Tutkimuksessa haastateltiin sekä säätiöitä tarkastavia kokeneita tilintarkastajia että säätiöiden taloushallinnosta vastaavia johtajia. Tutkimuksen osio, jossa vertailtiin säätiöiden tarkastusten hyötyjä yhdistysten ja yritysten hyötyihin, toteutettiin määrällisen tutkimusotteen keinoin vertailemalla tuloksia kuvailevien tilastojen keinoin. Tutkielman keskeinen johtopäätös on, että säätiöt hyötyvät merkittävästi monin eri tavoin tilintarkastuksesta. Suurin hyöty syntyy luottamuksen lisääntymisenä säätiön ja sen ulkoisten sidosryhmien välillä, mutta se lisääntyi myös säätiön hallinnossa. Lisäksi säätiöiden edustajat kokivat osaavan tilintarkastajan tärkeäksi keskustelukumppaniksi. Tämä nähtiin erityisen arvokkaana erilaisissa muutostilanteissa. Tutkimuksen vertailuosion perusteella tilintarkastuksen hyödyt säätiöille olivat samankaltaiset kuin yhdistyksille. Yllättävä havainto oli, että hyödyt säätiöille ja yhdistyksille koettiin jopa suuremmiksi kuin yrityksille. Tutkimuksen muita merkittäviä tuloksia on neljä: (1) Tilintarkastajan perehtyneisyys säätiöihin. Sitä, että tilintarkastaja tarkastaa muitakin säätiöitä, tai muuten tuntee säätiöitä, pidettiin tärkeänä. (2) Kommunikaatiotaidot. Ne koettiin, perehtyneisyyden lisäksi, tilintarkastajan keskeiseksi osaamisalueeksi. (3) Säätiöiden heterogeenisuus. Säätiöt ovat hyvin erilaisia niiden koon ja toiminnan tarkoituksen suhteen, eikä niitä siksi ei voi käsitellä yhtenä ryhmänä. (4) Kustannukset. Pienten säätiöiden tilintarkastuksen keskeisimpänä ongelmana nähtiin tilintarkastuksen suhteellisesti korkeat kustannukset. Ongelmaa syventää se, että myös pienten säätiöiden jonkinlainen tarkastus koettiin kuitenkin hyvin tärkeäksi. Tutkimuksen tuloksien yleistettävyyttä Suomen ulkopuolelle rajoittaa kunkin maan erilainen säätiöitä koskeva sääntely sekä yleisemmin kulttuurierot eri maiden välillä.

The purpose of this thesis was to study if Finnish foundations benefit from auditing and what the possible benefits of auditing were. The results obtained for this thesis were also compared with answers received from company and association representatives. This thesis was mainly based on qualitative research, but it also contains a quantitative part. This facilitated the comparison of answers from different groups. Theme interviews were used as the research method. The theoretic context is of this thesis is based on agency theory and the social significance of auditing. The scope of this thesis was all Finnish foundations that are in the Register of Foundations. The study was conducted by interviewing thirteen participants. Five of them were auditors that specialise in foundations, and eight were managers or finance managers in foundations. The main result of this thesis is that foundations get substantial value from auditing. The value is seen mainly in additional trust between the members of a foundation and especially between a foundation and its stakeholders. Also, auditor consultations were considered to be of substantial value. The value of consultation was especially apparent in new and changing situations. The value of auditing to foundations was mainly similar and similarly useful as the value of auditing to associations, as seen in a previous study. This value was greater to foundations and associations than to companies. The study led to four other significant results. 1) The participants of this study found it important that the auditor audits multiple foundations or is otherwise well-acquainted with foundation matters. 2) Foundations themselves were found to be a diverse group that did not easily fit into commonly used categories. 3) The participants thought that for auditors, the most important area of vocational skills was professional competence. When considering the auditors as individuals, communication skills were considered to be most important. 4) At the moment, the most significant problem in auditing foundations is the greater relative expense of auditing for smaller foundations. Still some kind of outside review was considered to be very important even for small foundations. Applying the results of this study outside of Finland can be problematic since the regulations concerning foundations and culture generally differs from country to country.
Description
Thesis advisor
Niemi, Lasse
Keywords
säätiö, tilintarkastus, hyöty, agenttiteoria
Other note
Citation