Designing for Experiences, Case of a Mobile Imaging System

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2008
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Uuden median maisteriohjelma
Language
en
Pages
86
Series
Abstract
Tämä lopputyö kuvailee erään kuvapalvelun suunnitteluprosessia. Palvelua käytetään esimerkkinä siitä, kuinka suunnittelua voidaan tehdä käyttökokemusta varten. Työ alkaa esittelemällä tutimuskysymykset ja syyt niiden valitsemiseen. Koska tuotettu palvelu on ryhmätyö, myös henkikohtainen roolini eritellään sen tekemisessä. Työn kannalta oleelliset käsitteet esitellään antamaan yleiskuva työn aihealueesta ja muista siihen liittyvistä tutkimuksista. Muita aihealueella vaikuttavia palveluita ja systeemejä käydään myös läpi vertailun vuoksi. Käyttökokemukseen liittyviä piirteitä käydään läpi havainnollistamaan suunnittelufilosofian erityispiirteitä ja kuinka esitelty palvelu huomioi näihin liittyvää problematiikkaa muun muassa minimoidakseen huonojen kokemusten todennäköisyyksiä. Lopuksi tuotettua palvelukonseptin arviointia käydään läpi useiden käytettävyystestien kautta. Testit paljastivat konseptin yleisen hväksyttävyyden, mutta paljastivat myös ongelmakohtia. Huomionarvoista on, että tulokset korreloivat suunnittelutavoitteiden kanssa, antaen uskoa että käyttäjäkokemuksia varten suunniteleminen on mahdollista tiettyihinn rajoihin asti.

This thesis describes a design process of a mobile imaging service. The service is used as a case example to study how experiences can be designed for. At first, the research questions are introduced and their relevance is explained in context. As the produced system is team process, personal role in making it is also clarified. State of the art is then studied. Relevant concepts are introduced to give an overview of the field in general. Few other systems and services operating on the same field are introduced for the sake of comparison. The design philosophy is then introduced to outline aspects that are likely to have an impact to perceived user experience. Examples are given how the designed system copes to the selected aspects and how the potential negative experiences are minimized. Finally, the prototype implementation of the system was evaluated in multiple user tests. The tests showed general acceptance in multiple levels of the process as wells as indicated issues with the design that need to be improved upon in the future. More importantly, the test results show correlation with design aims, thus increasing the confidence that experiences can, to some extent, be designed for.
Description
Supervisor
Vuori, Rasmus
Keywords
Käyttökokemus, ixd, käyttöliittymäsuunnittelu, ux, User experience, interface design, ixd, ux
Other note
Citation