Improvement of production planning and control in a gear drive component workshop

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
86 + (16)
Series
Abstract
Tämä diplomityö on tehty SEW Industrial Gears Oy:n toimeksiannosta. Työn tavoitteena oli tehostaa SEW Industrial Gears Oy:n hammasakseleita ja -pyöriä valmistavan välitysosaverstaan tuotannonsuunnittelua ja -ohjausta tuotannon mahdollisimman hyvän ohjattavuuden ja sujumisen varmistamiseksi toiminnan edelleen kasvaessa ja laajentuessa. Ratkaisuista pyrittiin luomaan sellaisia, että ne olisi mahdollista toteuttaa nykyisen toiminnanohjausjärjestelmän puitteissa. Työn teoriaosassa perehdytään tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen käsitteisiin, ohjausperiaatteisiin, tuotantoympäristöihin, varastonsuunnitteluun ja -ohjaukseen, sekä suoritusten mittaamiseen. Työn ongelmien tutkimusmenetelminä käytettiin benchmarkingia, tilastollisia menetelmiä, nykytila- analyysiä, haastatteluja sekä työssä oppimista. Benchmarking- yrityksistä saatiin hyviä vinkkejä siitä, miten eri tavoin samoja asioita voidaan toteuttaa. Tuotannonohjausjärjestelmästä saatuja tietoja analysoimalla oli selkeästi eroteltavissa miten tuotannonsuunnittelussa ja -ohjauksessa oli onnistuttu edellisvuosina, mitkä olivat siihen johtaneet syyt ja mikä on nykyinen trendi. Työn tuloksena syntyi selkeä suunta, johon yrityksen on lähdettävä kehittääkseen tuotannonsuunnittelua ja -ohjausta sekä joukko selkeitä parannusehdotuksia, joilla tehokas tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus voidaan varmistaa. Parannusehdotuksetkeskittyivättuotannonohjausjärjestelmänkehittämiseen, tuotannossa toimivien henkilöiden tehtävien ja vastuiden selkeyttämiseen sekä tuotannossa vallalla olevien toimintatapojen muuttamiseen. Joitakin parannusehdotuksia ehdittiin toteuttaa tai aloittaa jo työn aikana.
Description
Supervisor
Niemi, Esko
Thesis advisor
Salonen, Samppa
Keywords
production planning, tuotannonsuunnittelu, production control, tuotannonohjaus, stock, ohjausperiaatteet, performance measuring, varasto, CONWIP, suoritusten mittaus, CONWIP
Other note
Citation