Developing of project management of design projects in multi-project environment

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1996
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
89
Series
Abstract
Tutkimuksen teettäjä on LT-Konsultit Oy, joka on keskisuuri suomalainen yhdyskuntatekniikan suunnittelutoimisto. Diplomityössä keskitytään ratkaisemaan projektin prosesseissa havaittuja ongelmia kuten budjetti- ja aikatauluylityksiä. Tutkimuksessa keskitytään projektin osituksen, työmääräarvioiden laatimisen, aika- ja kustannusvalvonnan sekä resurssien hallinnan ongelmien ratkaisemiseen. Empiiriset tulokset osoittivat, että tuloksen arvo-menetelmä soveltuu hyvin suunnittelu-projektien aika- ja kustannusvalvontaan. Edistymä tulee mitata 50/50- tai 0/100-tekniikalla, koska tekniikkojen käyttö on yksinkertaista ja koska muut tekniikat antavat suunnitteluprojekteissa mahdollisuuden liian optimistisiin edistymäarvioihin. 50/50-tekniikassa tehtävän edistymä on 50 % kun tehtävä on aloitettu ja 100 % kun tehtävä on valmis. 0/100-tekniikassa tehtävän edistymä on 0% kunnes tehtävä on valmis, jolloin edistymä on 100 %. Tekniikoiden käyttö edellyttää, että tehtävien kestot ovat Iyhyitä, esimerkiksi 1-3 raportointijaksoa. Tuloksen arvo-menetelmällä ei kyetä ottamaan huomioon kriittisen polun merkitystä, joten aikataulutilanne tulee aina selvittää erikseen. Resurssien karkeasuunnittelun eli keskipitkän aikajänteen kapasiteetinsäätelyn avuksi kehitettiin ennustemalli, jolla ennustetaan tietyllä aikavälillä saatavien toimeksiantojen määrä. Ennuste perustuu tarjoustoiminnan tilastoaineistoon ja ennustamishetken tarjousten kokonaismäärään. Jakamalla toimeksiantojen työmäärä suunnittelualoihin ja arvioimalla projektien ajoitukset voidaan ennusteita tarkentaa palvelemaan paremmin resurssien karkeasuunnittelua Kehitetty resurssien ohjausmalli pohjautuu tuloksen arvo-menetelmäan, jolloin resurssien hallintajärjestelmä on integroitu projektien aika- ja kustannusvalvonnan järjestelmään. Projektitoiminnan osapuolille muodostettiin resurssien hallinnan kannalta omat vastuualueensa eli salkut. Projektipäällikön vastuulla on projektisalkku joka sisältää projektipäällikön projektit. Työntekijän vastuulla on tehtäväsalkku, joka koostuu projektien tehtävistä. Työntekijä vastaa siitä, että työntekijälle asetetut tavoitteet tehtävissä saavutetaan. Työntekijän esimiehellä eli osastopäälliköllä on resurssisalkku, joka sisältää työntekijöiden kokonaiskuormitustilanteen, työntekijän projekteissa saavuttamat tuloksen arvot sekä budjetit. Osastopäällikkö vastaa osastonsa resurssien koordinoinnista ja ristiriitatilanteiden ratkaisemisesta yhdessä työntekijän ja projektipäälliköiden kanssa.
Description
Supervisor
Kiiras, Juhani
Thesis advisor
Lautso, Kari
Keywords
Other note
Citation