Moderni toimisto ja sen tärkeimmät ominaisuudet käyttäjän näkökulmasta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-12-11
Department
Major/Subject
Kiinteistöjohtaminen
Mcode
M3003
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
53+16
Series
Abstract
Työ, työn tekijät ja tapa tehdä töitä ovat muuttuneet. Tämän myötä myös työnantajalle ja työtiloille asetetut vaatimukset ovat kokeneet suuren muutoksen. Nopeasti muuttuvan toimintaympäristön mukana myös käyttäjien tarpeet muuttuvat yhä lyhyemmällä syklillä ja näin ollen yritysten reagointinopeuden työntekijöiden tarpeisiin hyvin vastaavan työtilan tarjonnasta tulee olla yhä nopeampaa ja joustavampaa. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, mitkä ovat toimitilaratkaisujen muutosta ajavat trendit, jotka vaikuttavat tulevaan kysyntään ja toisaalta mikä on tämänhetkinen tarjonta ja millaista sen tulisi olla, jotta voidaan vastata tulevaan kysyntään. Tämän lisäksi tavoitteena on selvittää, mitkä ovat käyttäjien näkökulmasta toimitilaratkaisun tärkeimmät ominaisuudet ja kuinka kiinnostuneita käyttäjät ovat kohteessa tarjotuista palveluista. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja empiirisenä tutkimuksena. Empiirisessä osiossa tutkittiin ja analysoitiin valmista kyselyaineistoa. Aineisto oli kerätty toimiston käyttäjille suunnatun kyselyn kautta, jossa oli kartoitettu käyttäjien kiinnostusta moderniin toimistoon ja se erilaisiin ominaisuuksiin sekä toimistoissa tarjottaviin palveluihin. Käytetty aineisto käsitti 31 henkilöltä saadut vastaukset. Johtuen kirjallisuuskatsauksessa löydettyjen tieteellisten lähteiden vähäisyydestä sekä kyselytutkimuksen toteutuksessa havaituista heikkouksista voidaan tässä tutkimuksessa esitettyjä tuloksia pitää lähinnä suuntaa-antavina. Kirjallisuuskatsauksessa tunnistettiin seitsemän teemaa, joiden alle erilaiset käyttäjien tarpeet ryhmittyvät. Tunnistetut teemat ovat joustava ja tasapainoinen elämä ja työ, hyvinvointi, kokemuksellisuus ja yksilöllisyys, uudet liikkumisen palvelut, tilatarpeiden dynaamisuus, optimoitu tilankäyttö ja toimistopalvelut sekä ympäristöystävällisyys. Empiirisen osion keskeinen havainto oli, että moderni toimisto kiinnostaa suurta osaa käyttäjistä ja osa on valmis myös maksamaan tällaisen tilan käytöstä enemmän kuin nykyisestä toimistosta. Kiinnostavimmaksi ominaisuudeksi nousi käyttäjien kannalta tilojen joustavuus, mikä heijastaa vahvasti jo nykyisellään nähtävää muutosten nopeuden kiihtymistä. Palveluiden osalta havaittiin, että käyttäjät ovat edelleen kiinnostuneita ensisijaisesti perinteisemmistä palveluista jotka ovat tarjolla toimistoissa. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että kiinnostus myös uudenlaisia palveluita kohtaan on kasvussa.

Work, employees and way to work have changed. Due to this, demands set to employers and offices have seen big change. As the operating environment changes quickly, so does the user needs and with quickening pace thus firms have to react to these demands of office space with more flexible and quicker pace. The goal of this thesis is to understand what are the trends driving the change of offices and workspace that affect the future demand and on the other hand, how this demand has been met or should be met in the future. In addition, this thesis seeks to find out what the key elements in workspace for users are and how interested users are of the services catered in workspace. The research was executed as literature review and empirical study. In empirical study was used already gathered material from survey. The material was gathered in a survey directed to office users and it covered questions of users’ interest to modern office, its different elements, and services offered in the premises. The material included answers gathered from 31 individuals. Due to shortage of scientific sources found during the literature review and failings in the execution of the survey the results of this thesis can be considered merely indicative. In the literature review seven themes under which different user needs can be grouped were identified. Themes were flexible and well-balanced life and work, wellbeing, individualism and experimentalism, new mobility services, requirement for dynamic space, optimized space use and office services, and sustainability. The key finding in the empiric research was that users are interested in the modern office concept and some of the users are willing to pay more for this kind of space when compared to the current office. The most interesting element of the modern office was flexibility of the space, which reflects the accelerating pace of changes already seen in the market. For the services, it was found that users are currently primarily interested in the more traditional services that are already available in offices but it seems that interest towards the new service solutions is increasing.
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Lehtonen, Tero
Keywords
toimisto, palvelut, moderni toimisto, tulevaisuuden toimisto, joustavat toimitilat
Other note
Citation