Asunto kotina – Suuret kerrostaloasunnot pääkaupunkiseudulla: asukashaastattelututkimus

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
166 + 6
Series
Abstract
Nykypäivän rakennusliikevetoisessa asuntosuunnittelussa arkkitehdit näkevät harvoin suunnittelukohteita asutettuina. Vaikka arkkitehti pyrkisikin suunnitelemaan käyttäjän näkökulmasta toimivia asuntoja, asukkaat jäävät suunnitteluprosessissa usein kohtaamatta. Tässä diplomityössä on tarkasteltu nykypäivän asuntosuunnittelua erityisesti asukkaan, mutta myös suunnittelijan ja rakennuttajan näkökulmista. Työssä tutkittiin, missä määrin nykyisillä suunnittelutavoilla on onnistuttu luomaan asunto, joka on käyttäjän näkökulmasta miellyttävä, toimiva ja ylipäänsä halutunlainen. Tutkimuksessa pyrittiin myös selvittämään, olisiko käyttäjien palaute hyvä lisä arkkitehtisuunnittelun tietolähteisiin rakennusliikevetoisessa asuinrakentamisessa. Tutkittavaksi aihepiiriksi valittiin suuret, eli vähintään kolmen asuinhuoneen kokoiset omistusasunnot pääkaupunkiseudulla. Valitun rajauksen myötä työssä tarkasteltiin myös esimerkiksi suuren kerrostaloasunnon ja pientalon eroja. Työssä pyrittiin vastaamaan kahteen tutkimuskysymykseen. Ensimmäiseksi: millaiset asuntosuunnitteluratkaisut ovat asukkaan näkökulmasta toivottavia, kun tarkastellaan suuria eli vähintään kolmen huoneen ja keittiön kokoisiakerrostaloasuntoja pääkaupunkiseudulla? Sekä toiseksi: miten suunnittelijat voisivat hyötyä asukkaiden haastatteluista? Diplomityön tilaajana ja rahoittajana on toiminut NCC Rakennus Oy. Tapaustutkimukseen valikoitiin kolme NCC:n rakennuttamaa, 2010-luvulla valmistunutta asuinrakennuskohdetta: As. Oy Helsingin Hyvätuuli Oulunkylästä, As. Oy Vantaan Kaunis Bertta Myyrmäestä ja As. Oy Helsingin Gneissi Lauttasaaresta. Tutkimukseen saatiin yhteensä kymmenen haastateltavan henkilön tai pariskunnan otos. Kohteet ja asunnot on esitelty työssä sekä pohjapiirrosten ja valokuvien että asukashaastattelujen avulla. Tutkimuksessa ilmeni asukashaastattelun edut. Asumisen keskeiset toiveet ilmenevät usein nopeasti, kun asukas ja asunto kohdataan henkilökohtaisesti. Myös yhteneviä, hyväksi koettuja suunnitteluratkaisuja löytyi haastattelujen avulla. Työn perusteella onkin ehdotettu, että suunnittelijat ja asukkaat kohtaisivat toisensa esimerkiksi ”avointen ovien” päivässä, josta voisi muodostua normaali käytäntö asuntosuunnitteluhankkeisiin.

In current housing design and construction in Finland the residents are usually not confronted during the design process, even if an architect wishes to design apartments that are functional from the user’s view point. Normally in the field, architects do not get to see the designed houses when they are inhabited. The thesis concentrates on the point of view of residents living in current housing solutions, but the perspective of the designers and the builders are represented in the study as well. It was pursued to find out in the research, whether it would be useful to add the inhabitants’ feedback to architects’ design sources in construction firm based building. It was also researched, in which level current housing design solutions are functional and desirable from the inhabitant’s point of view. The work investigated three-room or larger owner-occupied apartments in the capital area of Finland. Due to the chosen standpoints, the differences between an apartment and a residential building were also compared. The research pursued to answer to two research questions. Firstly: what kind of design solutions are desirable from the inhabitant’s viewpoint, when investigating three-room or larger owner-occupied apartments in the capital area of Finland? And secondly: What kind of benefit would meeting the inhabitans serve to the designers? The thesis was commissioned and funded by NCC Construction Ltd. Three building ensembles were chosen for the research: housing company Helsingin Hyvätuuli from Oulunkylä, Helsinki; housing company Vantaan Kaunis Bertta from Myyrmäki, Vantaa and housing company Helsingin Gneissi from Lauttasaari, Helsinki. The houses or building sites were all constructed by NCC Construction Ltd, and they were all completed after the year 2010. Ten people or couples were interviewed for the study. The buildings and apartments are presented with pictures and floor plans, and finally analysed and summarized based on the conversations with the interviewees. The resident study showed the benefits of an interview. Visiting the inhabitants’ apartments and meeting them personally, their main wishes and needs arise distinctly. Some design solutions were generally found beneficial. Based on the study, it has been suggested that the designers and the inhabitants could encounter in an “open house” event, which could even become a convention among housing construction projects.
Description
Supervisor
Huttunen, Hannu
Thesis advisor
Tervo, Anne
Keywords
asukastutkimus, asuntosuunnittelu, pääkaupunkiseutu, suuret kerrostaloasunnot
Other note
Citation