OCTOPUS-menetelmän soveltaminen DX 200 -järjestelmän laitteistokonfiguraation hallintaan

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Teletekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
fi
Pages
(12) + 79 s. + liitt.
Series
Abstract
Ohjelmiston osuus tietoliikennejärjestelmissä on kasvanut viime vuosina huomattavasti. Tästä johtuen pyritään jatkuvasti löytämään parempia menetelmiä ohjelmiston kehittämiseen. Oliopohjaisilla ohjelmiston kehitysmenetelmillä toteutettujen ohjelmistojen uskotaan tarjoavan useita etuja verrattuna perinteisin menetelmin toteutettuun ohjelmistoon. Etuina mainitaan muun muassa ohjelmiston parempi uudelleenkäytettävyys, laajennettavuus, muunneltavuus ja siirrettävyys. Kiinnostus oliopohjaisiin ohjelmiston kehitysmenetelmiin on kasvanut myös tietoliikennejärjestelmiä kehittävissä yrityksissä viime vuosina. Tässä työssä tutkitaan OCTOPUS-menetelmän soveltuvuutta Nokia Telecommunications Oy:ssä kehitettävän DX 200 -järjestelmän ohjelmiston kehittämiseen. OCTOPUS pyrkii yhdistämään oliosuunnittelumenetelmiin sulautettujen reaaliaikaohjelmistojen kehittämiseen kuuluvat asiat: rinnakkaisuuden, synkronoinnin, kommunikoinnin, keskeytysten käsittelyn ja laitteistorajapinnan. Työssä esitellään ohjelmistotuotannossa käytettäviä prosessimalleja, oliopohjaisiin ohjelmistoihin liittyviä käsitteitä sekä OCTOPUS-menetelmä. Lisäksi esitellään DX 200 -järjestelmän laitteisto, ohjelmisto ja nykyisin Switching Platforms -yksikössä järjestelmän kehityksessä käytettävä Tuotekehitysprosessi. OCTOPUS-menetelmää sovelletaan DX 200 -järjestelmän Laitteistokonfiguraation hallinnan ohjelmiston uudelleen suunnitteluun, jonka avulla saadaan käytännön kokemusta menetelmän soveltuvuudesta. Lopuksi ehdotetaan miten OCTOPUS-menetelmä voidaan sovittaa nykyiseen Tuotekehitysprosessiin. Lisäksi pohditaan menetelmästä saatavia hyötyjä ja mahdollisia haittoja verrattuna nykyiseen Tuotekehitysprosessiin sekä esitetään jatkotutkimuskohteita.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo
Thesis advisor
Liukkonen, Juha
Keywords
software process, ohjelmistoprosessi, object-oriented method, oliomenetelmä
Other note
Citation