Kirjasto tilana ja paikkana, kirjaston tilalliset ja palvelulliset muutokset vastauksena muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2021
Department
Major/Subject
Sisustusarkkitehtuuri
Mcode
ARTS3016
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
60
Series
Abstract
Tässä kandidaatintyössä tutkitaan kirjallisuustutkimuksen keinoin tämän hetken muutoksia kirjaston tilasuunnittelussa ja siinä kartoitetaan asiakastarpeita keskittyen sosiaalisen tasa-arvon merkitykseen. Opinnäytetyön tarkoituksena on historian, kirjastotieteiden ja arkkitehtuurin lähteitä apuna käyttäen saada selkeä kuva kirjaston tilasuunnittelun tulevaisuuden muutostarpeista. Kokonaiskuvan aikaansaamiseksi käydään ensin lyhyesti läpi kirjaston historiaa palvelumuotoilun, tilasuunnittelun ja arkkitehtuurin kautta. Työssä tutkitaan kirjaston merkitystä tilana ja paikkana ja sitä, mitkä ovat kirjaston tilasuunnittelun asiakastarpeiden kartoitukseen perustuvat tulevaisuuden tavoitteet. Tulevaisuuden kirjastoa tutkitaan sekä tilana että palveluna. Opinnäytetyössä keskitytään julkisen kirjaston tutkimiseen. Opinnäytetyön aluksi nähdään historiakatsauksen kautta, että kirjasto on kautta aikojen ollut muuntautumiskykyinen ja että se on aktiivisesti vastannut asiakastarpeisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin. Kirjaston suurimmat tilalliset muutokset tapahtuivat 1900-luvun vaihteessa, kun kirjastoarkkitehtuurista tuli vähitellen avoimempaa, joustavampaa ja modulaarisempaa. Viime vuosikymmeninä tapahtunut teknologian kehittyminen ja e-kirjojen ja nettipalveluiden syntyminen on aikaansaanut sen, ettei kirjastoissa enää tarvita aiemman kaltaisesti fyysistä tilaa kirjojen säilyttämiselle. Tämän muutoksen myötä on kirjasto joutunut nopeasti uudistumaan, ja aiempien suunnittelumallien tilalle on syntynyt uusi, työskentelyyn ja opiskeluun keskitetty kirjasto. Tutkielmassa tarkastellaan tulevaisuuden kirjaston tilasuunnittelua, ja havaitaan, että sen tulee tukea yhteisöllisyyttä ja tarjota käyttäjilleen monialaisia palveluja kirjaston peruspalvelujen lisäksi. Tulevaisuuden kirjaston tilasuunnittelun tulee olla helposti muokattavissa. Hyvä ja toimiva kirjastosuunnittelu on joustavaa, kestävää, kaunista ja selkeästi ilmaistua. Tänä päivänä kirjastoa käytetään sen peruspalvelun (kirjojen ja muiden medioiden lainaaminen ja käyttäminen) lisäksi tapaamis-, opiskelu- ja oleskelupaikkana. Kirjastoilla on tärkeä vaikutus varhaiskasvatukseen, lukutaidon parantamiseen, maahanmuuttajien kotouttamiseen ja yhteisöllisyyden ylläpitämiseen. Tulevaisuuden kirjasto tukee yhteisöä monialaisesti ja monikulttuurisesti. Kirjaston tarjoamat palvelut heijastavat yhteiskunnan arvoja ja tavoitteita ja arkkitehtonisesti ne tuovat lisäarvoa ympäristöönsä.
Description
Supervisor
Pirinen, Antti
Thesis advisor
Pirinen, Antti
Keywords
kirjasto, kirjastoarkkitehtuuri, sisustusarkkitehtuuri, palvelumuotoilu, tilasuunnittelu, kirjaston tilasuunnittelu
Other note
Citation