The effectiveness of night bank operations in an airline company

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
94
Series
Abstract
The objective of this thesis is to enlighten advantages and disadvantages of night bank operation model used in Finnair. Under the current operational environment achieving positive results is heavily focused on company's costs. Thus, Finnair Operations expressed their interest in examining the effectiveness of night bank operations. Night bank is an operations model where airplanes arrive to Helsinki-Vantaa airport during early morning and depart during early night. Finnair uses it to serve certain Asian routes. For customers, night bank offers effective connections between Asia and Europe. There are also advantages for Finnair of which the most important relate to enhanced passenger amounts, and flexibility and fault tolerance. Analyses conducted in this thesis showed that the most influential cost item comes from low usage rates of night bank airplanes. There are also other disadvantages but they are of lesser importance. Low usage rate is inherent for night bank operations and thus currently unavoidable. Very long routes mitigate the problem albeit the effect remains rather low. Under the absence of extensive profit evaluation it cannot be said whether night bank is profitable. However, certain fundamental factors indicate that night bank might be non-optimal. Four bank operation model along with route network tailoring in time dimension are suggested as an alternative way to operate Finnair's Asian route network. Using these would bring similar advantages to the current network without the burden of low usage rate. It is encouraged to further investigate the possibilities of these two solutions.

Diplomityössä perehdytään yöaalto-operoinnin etuihin ja haittoihin Finnairin Aasian-liikenteessä. Nykyisessä toimintaympäristössä kustannukset määrittävät merkittävissä osin lentoyhtiön kannattavuutta. Tästä johtuen Operatiiviset toiminnot -liiketoimintayksikkö ilmaisi kiinnostuksensa yöaalto-operoinnin tehokkuuden tutkimiseen. Yöaallossa lentokoneet saapuvat Helsinki-Vantaalle aikaisin aamulla ja lähtevät uudelle reitille myöhään illalla. Asiakkaiden kannalta yöaalto osoittautui tehokkaaksi keinoksi Euroopan ja Aasian välisessä liikenteessä. Finnairin kannalta merkittäviä etuja ovat nykyisen reittiverkoston ja yöaallon yhteensopivuudesta johtuva matkustajamäärän lisääntyminen sekä aallon ajoituksen mukanaan tuoma joustoetu ja vikasietoisuus. Lentokoneiden matala käyttöaste osoittautui merkittävämmäksi yöaallon kustannustekijäksi. Myös muita tekijöitä ilmeni, mutta niiden vaikutus kokonaisuuteen on varsin vähäinen. Matala käyttöaste on väistämätön johtuen nykyisestä tavasta operoida yöaallon lentoja. Hyvin pitkät lennot kohentavat tilannetta, mutta niiden vaikutus osoittautui varsin vähäiseksi. Tässä työssä ei tehty laajempaa yöaallon tuottoanalyysiä. Tästä johtuen ei perustellusti voida sanoa, onko yöaalto-operointi kannattavaa. Kuitenkin eräät perustavanlaatuiset tekijät viittaavat yöaalto-operoinnin tehottomuuteen. Neliaaltomalli ja reittiverkoston ajallinen räätälöinti nähdään vaihtoehtona reittiverkoston nykyisenkaltaisten etujen säilyttämiseen ilman yöaallon matalan käyttöasteen mukanaan tuomia haittoja. Suositus on, että näiden mahdollisuuksia tutkitaan laajemmin.
Description
Supervisor
Eloranta, Eero
Thesis advisor
Mäntysaari, Pasi
Keywords
airline operations, aaltorakenne, bank structure, lentoyhtiön operointi, day bank, operointimalli, night bank, päiväaalto, operation model, yöaalto
Other note
Citation