Mashup Services: Business models and value chains

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
T-110
Degree programme
Language
en
Pages
(10+) 84
Series
Abstract
A service that is mixing together multiple data sources or services in the Internet is called a mashup. As part of the Web 2.0 development, mashups have become a popular way in developing new, innovative Internet services. This study discusses various business models of Internet services in general and analyzes business models for mashup services using a well established framework for service innovation. This study analyzes business models, value chains, and cash flows between mashup value network participants, and mashup service API providers in particular. The work evaluates if successful business models exists generating profit for mashup developers and for API service providers, and discusses the value creation mechanisms and division of costs and revenues between the actors in the value network. The research method used in this work is a well established research framework for service innovation and business models. This STOF framework is applied to selected case studies and handles four core business model domains: services, technology, organizational arrangements and financial issues. The findings of this work demonstrate that companies providing data to mashup developers have been able to obtain a significant user base with active and innovative developers, speeding up service innovation and opening up new business opportunities for the data providers. The findings also indicate that privacy issues may be the most significant factor prohibiting end users and mashup developers from using the services provided by the data providers.

Internetin mashup-toteutukset kokoavat yhteen dataa ja palvelukomponentteja olemassa olevista Internetin palveluista. Tätä periaatetta noudattavien uusien palveluiden kehitys on ollut hyvin nopeaa viime vuosina osana laajempaa Web 2.0 palvelukehitystä. Tämä työ käsittelee mashup-palveluntarjoajien, sekä avoimia ohjelmointirajapintoja tarjoavien yritysten liiketoimintamalleja ja yritysten muodostamia arvoverkostoja liiketoiminnan näkökulmasta. Työssä pyritään löytämään liiketoimintamalleja, jotka mahdollistavat kannattavan liiketoiminnan sekä mashup-palveluntarjoajille, että sisältöä ja avoimia ohjelmointirajapintoja tarjoaville yrityksille. Tutkimuksessa on analysoitu kahta mashup-palveluiden laajasti hyödyntämää sisällöntarjoajaa casetutkimuksena, sekä arvioitu liiketoimintamallien toimivuutta hyödyntämällä nk. STOF-mallia. STOF-mallin avulla uusia palveluinnovaatioita ja liiketoimintamalleja pystytään analysoimaan kattavasti palveluiden, teknologian, organisaatiorakenteiden, sekä taloudellisten tekijöiden näkökulmista. Työn tutkimustulokset esittävät, että tutkituilla yrityksillä on ennestään erittäin kannattavat liiketoimintamallit, joita mashup-palvelut täydentävät kiihdyttämällä uusien palveluiden innovointia ja luomalla uutta liiketoimintaa sisällöntarjoajille. Työn tutkimustulokset osoittavat myös, että sisällöntarjoajien tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota loppukäyttäjien yksityisyydensuojaan, jotta mashup-palveluiden kehittäjät ja loppukäyttäjät pystyisivät paremmin kontrolloimaan henkilökohtaisten tietojensa käyttöä.
Description
Supervisor
Ylä-Jääski, Antti
Thesis advisor
Luukkainen, Sakari
Keywords
mashup, mashup, business model, liiketoimintamalli, value creation, arvonluonti, stof, stof, web 2.0, web 2.0, google, google, maps, kartta, amazon.com, paikkatieto, amazon.com, ,
Other note
Citation