The Role of Worn Garments in a Design Process

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
fcd
Language
en
Pages
52
Series
Abstract
This Master’s thesis explores ways to use worn and discarded garments as both the inspiration and main material of a fashion collection. It consists of two parts, written and productive. The written part explains the conceptual and theoretical background of the thesis, including topics such as emotional durability, wearer-worn relationships, materiality of wornness and new materialism. It also includes chapters about autoethnographic methods, and the process of gathering materials, prototyping, fitting, and editing. In the end I present the final collection and answer the research question: “how does using worn clothes as materials affect my work as a designer?” The productive part is a fashion collection made of worn, discarded garments gathered from recycling centers, dumpsters, and second-hand stores. I also used my own unwanted clothes as well as those belonging to friends and family members. All found items were documented by photographing them. I focused on material and garment types that were easiest to find for free, such as denim, t-shirts, and nylon stockings. I also chose to use leather because it is considered to look good even in a state of wornness. The aim was to return these discarded materials back to a human body in a way that seems most fitting for the material. I explored how the material affects the designer and how active the role of the used material is in the design process. I aimed to treat the materials I found as active collaborators rather than objects to control. The final collection consists of seven different looks in which I study the possibilities of this kind of thinking.

Tämä maisterin opinnäytetyö tutkii tapoja hyödyntää käytettyjä ja hylättyjä vaatteita vaatemalliston inspiraationa ja materiaalina. Työ koostuu kahdesta osasta, kirjallisesta ja produktiivisesta. Kirjallinen osio käsittelee työn konseptuaalista ja teoreettista taustaa, sisältäen aiheita kuten emotionaalinen kestävyys, ihmisen ja vaatteen välinen suhde, kuluneisuuden materiaalisuus ja uusmaterialismi. Kirjalliseen osioon kuuluu myös kappaleet autoetnografisista metodeista sekä luovasta prosessista, joka koostuu materiaalien keräämisestä, protojen tekemisestä, sovituksista ja editoinnista. Lopussa esittelen lopullisen malliston ja vastaan tutkimuskysymykseen: ”kuinka käytettyjen vaatteiden hyödyntäminen materiaalina vaikuttaa työhöni suunnittelijana?” Työn produktiivinen osa on vaatemallisto, jonka olen valmistanut käytetyistä ja hylätyistä vaatteista, joita keräsin kierrätyskeskuksista, roskalavoilta ja kirpputoreilta. Hyödynsin myös omia sekä perheenjäsenten ja ystävien käytettyjä vaatteita. Kaikki löydetyt vaatteet dokumentoitiin valokuvaamalla. Pyrin käyttämään etenkin sellaisia materiaaleja ja vaatteita, joita oli helpoin löytää ilmaiseksi, kuten denimiä, t-paitoja sekä nylon-sukkahousuja. Päätin käyttää myös nahkaa, sillä sitä pidetään kauniina myös kuluneena. Tavoitteena oli palauttaa hylätyt materiaalit takaisin ihmiskeholle, kullekin materiaalille ominaiselta tuntuvalla tavalla. Tutkin sitä, kuinka materiaali vaikuttaa suunnittelijaan, ja kuinka aktiivinen käytetyn materiaalin rooli on suunnitteluprosessissa. Pyrin kohtelemaan löytämiäni materiaaleja aktiivisina yhteistyökumppaneina, enkä vain passiivisina esineinä. Lopullinen mallisto koostuu seitsemästä asusta, joissa tutkin tällaisen ajattelun mahdollisuuksia.
Description
Supervisor
Ervamaa, Anna
Thesis advisor
Niinimäki, Kirsi
Abbrederis, Veronika
Keywords
fashion design, upcycling, new materialism, emotional durability, wearer-worn relationship, autoethnography
Other note
Citation