Tuote- ja palvelukehitysmenetelmät

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
84 + liitt. (+1)
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena on kartoittaa tuote- ja palvelukehitysmenetelmiä sekä vertailla menetelmien sopivuutta tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Tavoitteena on myös selvittää kuinka yritykset hyödyntävät menetelmiä omissa kehitystoimissaan ja kuinka palveluiden kehitys on järjestetty. Työssä kuvataan tyypillisimmät tuote- ja palvelukehitysmenetelmät sekä kehitysprosessit. Menetelmien ryhmittelyssä on huomioitu kehitysprosessin eri vaiheet ja pyritty esittämään kartoitetut menetelmät mahdollisimman havainnollisesti kehitysprosessin näkökulmasta. Esiteltävät menetelmät on pyritty valitsemaan siten, että ne antaisivat mahdollisimman hyvän yleiskuvan tarjolla olevista työkaluista. Menetelmien käyttöä yrityksissä tutkittiin haastattelututkimuksen avulla. Haastattelututkimuksen lisäksi työssä hyödynnettiin Petteri Laineen tekemän palveluselvityksen aineistoa, jonka avulla tutkittiin yritysten palvelukehityskäytäntöjä. Menetelmät ovat usein suunniteltu fyysisten tuotteiden kehittämiseen, mutta ne soveltuvat lähes poikkeuksetta myös palveluille. Menetelmät tunnettiin yrityksissä varsin hyvin, mutta niitä hyödynnettiin vaihtelevasti. Suurimpana ongelmana nähtiin menetelmien vaatimat varsin suuret resurssit. Palvelukehitystä pidettiin tärkeänä, vaikkakin tuotekehityksestä tutut rutiinit eivät olleet palveluiden kehittämisessä vielä vakiintuneita.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Airola, Niiles
Keywords
product development, tuotekehitys, service development, palvelu, service, palvelukehitys, methods, menetelmät, tools, työkalut
Other note
Citation