The Effect of Secondary Buyouts on Private Equity Fund Performance

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-11-08
Department
Major/Subject
Strategy and Venturing
Mcode
SCI3050
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
84
Series
Abstract
The investments and exits of private equity funds consist increasingly of secondary buyouts but the previous research on deal performance has questioned the economic rationale of secondary buyouts. The main motives for secondary buyout investments and exits are mainly found to be pressure to invest capital to boost reputation, opportunity to exploit attractive market conditions and to quickly exit investments under time pressure. Despite the criticism, a prior fund-level study has shown that funds with higher secondary buyout share of investments have superior performance. In this study, the effect of secondary buyouts on fund performance is studied by analyzing how the secondary buyout share of investments and exits affect the net internal rate of return of buyout funds. In addition, the moderating effects of fund size, timing of transactions and credit spread are analyzed to shed light on the motives of secondary buyouts. The hypotheses were made based on existing literature on secondary buyouts and private equity fund performance and further tested using linear regression analysis. The sample used in this thesis is collected from Preqin and consists of fund performance, deal and exit data for funds with vintages 2003-2010 with performance and transaction data until the end of year 2016. The main results show that a higher SBO share of investments leads to better fund performance. Fund size moderates this effect so that smaller funds benefit more from a high SBO share of investments whereas largest funds have better performance the lower the share is. The effect of SBO share of exits is concave and credit spread has a convex moderating effect on fund performance. The results imply that especially smaller funds should consider secondary buyouts as a good alternative and funds need to pay attention to the macroeconomic conditions when exiting their portfolio companies.

Pääomarahastojen tekemät sijoitukset ja irtautumiset koostuvat yhä enemmän pääomasijoittajien välisistä yrityskaupoista, joita voidaan aiemman kirjallisuuden havaintojen perusteella pitää huonoina kauppoina molemmille osapuolille. Pääomasijoittajien välisten yrityskauppojen pääasiallisina motiiveina on pidetty maineen kasvattamista, mahdollisuuksia hyödyntää otollisia lainamarkkinoiden olosuhteita sekä nopeaa irtautumista sijoituksista aikapaineen alla. Kritiikistä huolimatta havaittiin aiemmassa rahastojen tuottoja tutkivassa tutkimuksessa pääomasijoittajien välisten yrityskauppojen suuremman osuuden sijoituksista vaikuttavan positiivisesti pääomarahaston tuottoon. Tässä tutkimuksessa pääomasijoittajien välisten yrityskauppojen vaikutusta pääomarahaston tuottoihin tutkitaan analysoimalla pääomasijoittajien välisten yrityskauppojen osuutta kaikista rahaston sijoituksista ja irtautumisista sekä näiden vaikutusta rahaston tuottoon. Lisäksi tutkitaan rahaston koon, sijoitusten ja irtautumisten ajankohdan sekä lainamarkkinoiden moderoivaa vaikutusta, jotta pääomasijoittajien motiiveista saadaan lisäymmärrystä. Hypoteesit on luotu aiemman pääomasijoittajien välisiä yrityskauppoja ja rahastojen tuottoja tutkivan kirjallisuuden perusteella. Niitä tutkitaan hyödyntäen lineaarista regressioanalyysia käyttäen otosta, joka on koottu Preqin-tietokannan rahastojen tuotto-, sijoitus- ja irtautumisdataa käyttäen. Otos koostuu vuosina 2003-2010 perustetuista rahastoista ja sisältää seurantadataa vuoden 2016 loppuun asti. Tutkimuksen tärkeimmät tulokset osoittavat pääomasijoittajien välisten yrityskauppojen suuremman osuuden sijoituksista vaikuttavan positiivisesti rahaston tuottoihin. Osuuden vaikutus on suurempi pienimmillä rahastoilla, kun taas suurimmilla rahastoilla suurempi osuus heikentää rahaston tuottoja. Pääomasijoittajien välisten sijoitusten osuuden irtautumisista vaikutuksen havaitaan olevan konkaavi ja lainamarkkinoiden olosuhteiden moderoiva vaikutus on konveksi. Tulosten perusteella etenkin pienempien rahastojen kannattaa harkita pääomasijoittajien välisiä yrityskauppoja varteenotettavina vaihtoehtoina. Irtautumisissa rahastojen tulee kiinnittää huomiota markkinaolosuhteisiin.
Description
Supervisor
Maula, Markku
Thesis advisor
Maula, Markku
Keywords
private equity, secondary buyouts, pressured transactions, fund performance
Other note
Citation