Värien suunnittelu ulkotilassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2010
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
MA-94
Degree programme
Language
fi
Pages
125
Series
Abstract
Environmental Colour Design is a Master's Thesis describing the fundamentals of Colour Design in the Landscape Architecture context. In this Thesis 1 study the fundamentals and phases of colour design and concepts related to it. Colour is a relatively unstudied object for research. I have used several methodologies to approach Colour Design from different angles. In Chapter 1 Photographs: Colour Outdoors 1 present photographs of different outdoor spaces. I use the photographs to illustrate colour characteristics and different aspects affecting the ways colours are perceived or affecting Colour Design. In Chapter 2, Methods of Colour Design, I use literature to study subjects and aspects which earlier colour researchers have reviewed in their work. My approach is practical and aims at applying the research on the Colour Design process. In Chapter 3, Colour Design Process, I again use available literature to go through two alternative methodologies for Colour Design. A Norwegian interior designer Grete Smedal has designed colours for an entire village in the Norwegian Spitsbergen. Jean Philippe and Dominique Lenclos are a French architect couple having created the concept of 'Colour Geography'. My target is to learn from these methodologies and to study the possibility of applying that knowledge on local Colour Design in Finland. In chapter 4, Colour Designs in Helsinki, I represent colour designs for two urban development projects: Four building phases of Pikku- Huopalahti and the eastern part of Vuosaari Aurinkolahti. My goal is to address specific challenges, characteristic to colour design for an entire building area. I use interviews and also compare colour designs and building guidelines with photographs as a methodology. This Master's Thesis is an essay illustrated with photographs describing the fundamentals of Colour Design. Photographs are not just attachments but also an essential part of my work. As a conclusion I present factors that colour designers of outdoor spaces should observe. In each colour design there is an essential part that needs to be identified and addressed. It is not possible to design a colour model that would fit all purposes. For colour design process I define the following phases: registration, documentation, planning, presentation (along with description) and review of the plan. It is also important that the colour designer has an personal relationship with colours, and a thorough experience of their characteristics and behaviour.

Värien suunnittelu ulkotilassa on diplomityön laajuinen tutkielma värisuunnittelun perusteista maisema-arkkitehtuurin kontekstissa. Työssä tutkin värisuunnittelun lähtökohtia ja suunnitteluprosessin vaiheita sekä siihen liittyviä käsitteitä. Väri on abstrakti ja vähän tutkittu aihe. Olen käyttänyt eri menetelmiä lähestyäkseni värisuunnittelua eri näkökulmista. Työn ensimmäisessä osassa, Valokuvia: Väri ulkotilassa, olen valokuvannut erilaisia ulkotiloja. Valokuvien kautta tuon tietoa värin olemuksesta ulkotilassa sekä näkökulmia, jotka vaikuttavat havaittavaan väriin tai värisuunnitteluun. Työn toisessa osassa Värisuunnittelun keinoja tutkin kirjallisuustutkimuksen kautta asioita ja näkökulmia, joita eri väritutkijat ovat pohtineet tutkimuksissaan. Näkökulmani on käytännönläheinen, ja pyrin soveltamaan näitä tutkimuksia värisuunnitteluprosessissa. Kolmannessa osassa Värisuunnittelun prosessi käyn läpi kaksi tapaa laatia värisuunnittelun työskentelytapaa. Norjalainen sisustusarkkitehti Grete Smedal on suunnitellut kokonaisen kylän värityksen Huippuvuorilla. Jean Philippe ja Dominique Lenclos ovat ranskalainen arkkitehtipariskunta, jotka ovat kehittäneet käsitteen värin maantiede. Tavoitteena on oppia näistä kokemuksen ohjaamista työskentelytavoista ja miettiä niiden soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin. Menetelmänä on kirjallisuustutkimus. Neljäs osa Värisuunnitelmia Helsingissä esittelee kaksi aluerakentamiskohdetta, Pikku-Huopalahden neljä eri vaihetta ja Vuosaaren Aurinkolahden itäisen osan värisuunnitelmat. Tavoitteena on hahmottaa laajojen alueiden värisuunnitteluprosessien erityishaasteita. Menetelminä olen käyttänyt haastatteluja sekä värisuunnitelmien ja rakennustapaohjeiden vertaamista toteutuneeseen valokuvien kautta. Diplomityö on kuvallinen ja kirjallinen essee värisuunnittelun perusteista. Kuvat eivät ole vain työn kuvitusta vaan oleellinen osa työn sisältöä ja tutkimusta. Johtopäätöksinä esitän ajatusketjun asioista, joita ulkotilojen värisuunnittelijan tulisi ottaa huomioon. Jokaisessa värisuunnitelmassa on omat painopisteensä, jotka tulee hahmottaa, eikä mitään yleispätevää kaikenkattavaa mallia voi kehittää. Määrittelen suunnitteluprosessissa seuraavat vaiheet: sisäänajo, dokumentointi, suunnitelma, esitys ja selostus sekä suunnitelman tarkistaminen. Tärkeää on myös suunnittelijan oma suhde väriin sekä laaja kokemus värin luonteesta ja käyttäytymisestä.
Description
Supervisor
Sinkkilä, Jyrki
Keywords
colour design, värisuunnittelu, colour, väri, colour planning, värisuunnittelumetodit, colour design methods, maiseman väri, landscape colours, arkkitehtuurin väri, colour of the architecture, valokuva, photograph
Other note
Citation